สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงสุธาสินี  งามยิ่ง
2. เด็กหญิงสุมาลินี  แสนต่างนา
3. เด็กหญิงอภิญญา  ภูดวงจิตร
 
1. นางธรรมสรณ์  สรรพศรี
2. นายอดินันท์  สุจริต
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 21.67 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ไพเราะ
2. เด็กชายระพีพัฒน์  คำภาทู
 
1. นายอดินันท์  สุจริต