สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   ช่วยรักษา
2. เด็กชายธนากร   งามศรี
3. เด็กหญิงภัสรา   สมแสน
4. เด็กหญิงวณิกา   นาทุ่ง
5. เด็กชายศิริชัย   ไชยชมภู
6. เด็กชายอภิรักษ์   จันทะรักษ์
 
1. นางรจนา   สงค์สอน
2. นางสมใจ  พิลาจันทร์
3. นายอธิป  แสงมณี
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายอิทธิภรณ์   โสน้ำเที่ยง
 
1. นางฑิมพิกา  เขียวโฮม