สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 80.5 ทอง 19 1. เด็กหญิงธัญชนก  ศิริวงค์
 
1. นายจรูญ  บุริพา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง 10 1. เด็กหญิงชลิตตา  ประชานันท์
2. เด็กหญิงปรัญดา  โนสา
 
1. นายจรูญ  บุริพา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายอนุพงษ์  โทบุตร
 
1. นางพาณี  พลราชม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 12 1. เด็กชายพริภพ  นาคอก
 
1. นายนางพาณี  พลราชม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายภานุวัฒน์  บัวพันธ์
 
1. นางพาณี  พลราชม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีระโคตร
2. เด็กหญิงอมาราวดี  รักไทย
 
1. นางนิตยา  ทันแล้ว
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง 19 1. เด็กหญิงชุติภา  ฉัตรทอง
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  คุณาพรม
 
1. นางธิดารัตน์   สรรพโส
2. นางนิตยา  ทันแล้ว
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กชายธันวา  พันธ์วงศา
 
1. นางวิเชียร  ยิ่งยืน
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 13 1. เด็กชายธนากร  คุณพิมพ์
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  ขันทะโคตร
3. เด็กชายศิวกร  รอดเปล่ง
 
1. นายวัชรพล  แพร่เมือง
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 9 1. เด็กชายคิรินทร์  นะธิศรี
2. เด็กหญิงปาริตา  ช่างเกวียนดี
3. เด็กชายพีธญะ  รู้บุญ
 
1. นางวงเดือน  คุณวงศ์
2. นางธิดารัตน์   สรรพโส
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาติชาย  จันทร์เรือง
2. เด็กชายพลับประกาย  หิตะคุณ
 
1. นางสาวรุจิรา  พละไกร
2. นายวรันตร์  สิทธิ
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายพรพายุ  สร้อยโยธา
2. เด็กชายภูมิพัฒ  พาขุนทด
3. เด็กชายศุภกร  พิงทัยสง
 
1. นายวัชรพล  แพร่เมือง
2. นายจรูญ  บุริพา
3. นายจรูญ  บุริพา