สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุฐิตา  โพธิสาวัง
 
1. นางถิรนันท์  เมืองบาล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บุปผาวาส
2. เด็กหญิงจันทราภรณ์  พลสิมมา
 
1. นางบรรทม  อุดมเดช
2. นางถิรนันท์  เมืองบาล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงปาริชาติ  แสนเมือง
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พรมพล
 
1. นางถิรนันท์  เมืองบาล
2. นางบรรทม  อุดมเดช
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายราชัน  ปาละสิทธิ์
 
1. นางบำเพ็ญ  พงษ์ไทย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงชลธาร  ทองคำสี
 
1. นางบำเพ็ญ  พงษ์ไทย
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงมนรดา  จิตเจริญ
 
1. นางเปรมฤดี  จงรู้ธรรม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปณิดา  แสนราช
2. เด็กหญิงอริสรา  ศิลมัย
3. นางสาวอัญธริกา  สุธรรมมา
 
1. นางอนงค์  โพธิ์ศรี
2. นางบำเพ็ญ  พงษ์ไทย
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กชายรัฐพล  ศิริบุตร
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  คำจำปา
 
1. นางบำเพ็ญ  พงษ์ไทย
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84.8 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุปผาวาส
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  สาครเจริญ
3. เด็กหญิงปวีณา  พรมพล
4. เด็กหญิงอรัญญา  พาอ้ม
5. เด็กหญิงอังคณา  ชาลีบุญ
 
1. นางบุญชื่น  ศรีเพชร
2. นางสุนันท์  จันทร์มาเมือง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑาพักตร์  พลศรีดา
2. เด็กหญิงชวัลนุช  นีรจักร
3. เด็กชายปกรณ์  มีเพียร
4. เด็กหญิงสิริโสภา  ประภาพันธ์
5. เด็กหญิงอรปรียา  ตรงดี
 
1. นางสุนันท์  จันทร์มาเมือง
2. นางบุญชื่น  ศรีเพชร
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธลิกา  แจ่มจันทร์
2. เด็กหญิงปริศนา  คำตานิตย์
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปัดเสนา
4. เด็กหญิงสุจิตรา  มีสา
5. เด็กหญิงเนตรนภา  แสนพันธ์
 
1. นางสุนันท์  จันทร์มาเมือง
2. นางบุญชื่น  ศรีเพชร
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  คงประพัฒน์
2. เด็กชายพงศ์กฤษ  ทองศิลา
3. เด็กชายพงศ์เทพ  ทองศิลา
4. เด็กหญิงพนิดา  ผันอากาศ
5. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ผลบุตร
 
1. นางทรงพร  ช่างสอน
2. นางช่อเพชร  โสมศรีแพง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปริศนา  คำตานิตย์
2. นางสาวพัชรินทร์  สำแดงชัย
3. เด็กชายภาณุพงศ์  แสนหอม
4. เด็กหญิงมนรดา   จิตเจริญ
5. เด็กหญิงอริสรา  ศิลมัย
 
1. นางวารี  ธนะคำดี
2. นางจุฑามาศ  สุวรรณเจริญ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.7 ทอง 11 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุปผาวาส
 
1. นางบุญชื่น  ศรีเพชร
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงปณิตา  แสนราช
 
1. นางสุนันท์  จันทร์มาเมือง
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชินวัตร  ดวงใจ
2. นางสาวเนตรนภา  สุวรรณไตร
 
1. นางจุฑามาศ  สุวรรณเจริญ
2. นางวารี  ธนะคำดี
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 13 1. เด็กชายกฤษฏ์  ลินแก้ว
2. เด็กหญิงพรสิณี  โสภาจร
 
1. นางบรรทม  อุดมเดช
2. นายระวี  เสนากุล
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงปัฐณิฐา  รักษาราช
 
1. นางทรงพร  ช่างสอน
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. นางสาวพัชรพร  งามนาสี
 
1. นางบุษรินทร์  ศรีเพ็ชร
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กชายปกรณ์  มีเพียร
 
1. นางบรรทม  อุดมเดช
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 12 1. เด็กชายธีรภัทร  โมคภา
2. เด็กชายปรินทร์  แก้วชิน
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  ไชยคุณ
4. เด็กหญิงมิรินทร์ญา  วรรณยะลา
5. เด็กหญิงวิตติพร  พินนะจิตร
6. เด็กชายศักดา  ระจันทร์ลี
 
1. นายคำสิงห์  โทนาพันธ์
2. นางบุญชื่น  ศรีเพชร
3. นางพิศวาส  วรรณพัฒน์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติ  แสงมี
2. เด็กชายธีรภัทร์  จันทร์ลำโกน
3. เด็กชายภูวนารถ  โอแสงใส
4. เด็กชายวชิรวิทย์  ทิพย์มาตร์
5. เด็กชายอภิวัฒน์  สีดี
6. เด็กชายเวภัทร์  ศาลาชลสินธ์
 
1. นายคำสิงห์  โทนาพันธ์
2. นางบรรทม  อุดมเดช
3. นางช่อเพชร  โสมศรีแพง
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัทมา  ปาละสิทธิ์
2. เด็กหญิงอรจิรา  จันทร์มาเมือง
3. เด็กหญิงอรณิสา  จันทร์มาเมือง
 
1. นางบรรทม  อุดมเดช
2. นางบำเพ็ญ  พงษ์ไทย
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มานะพิมพ์
2. เด็กหญิงอุมากร  คำผุย
 
1. นายประสาท  วรรณพัฒน์
2. นางพิศวาส  วรรณพัฒน์
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงวริศรา  แก้วสมสิน
2. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทรเสนา
 
1. นายประสาท  วรรณพัฒน์
2. นางพิศวาส  วรรณพัฒน์
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. นายณัฐวุฒิ  เคนตี
2. เด็กชายวรายุส  นาธงไชย
 
1. นายประสาท  วรรณพัฒน์
2. นางพิศวาส  วรรณพัฒน์
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 17 1. เด็กชายเจษฎา  เหลืองรัตนาภรณ์
2. เด็กชายไอศูรย์  วรรณยะลา
 
1. นายประสาท  วรรณพัฒน์
2. นางพิศวาส  วรรณพัฒน์
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  พรมพินิจ
2. เด็กหญิงฑิตยา  ผลบุตร
3. เด็กชายอรงกฤษต์  พรมพินิจ
 
1. นางบรรทม  อุดมเดช
2. นางบำเพ็ญ  พงษ์ไทย
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  นามไตร
2. เด็กหญิงวริษฐา  พุ่มจันทร์
3. เด็กหญิงอรอินทุ์  แก้วบุญม
 
1. นางศิริกุล  แสนสาคร
2. นางบรรทม  อุดมเดช
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. นางสาวกนกวรรณ  โล้กุด
2. นางสาวจินตพร  แก่นการ
3. นางสาวพัชรินทร์  สำแดงชัย
 
1. นางศิริกุล  แสนสาคร
2. นางอัจฉราวรรณ  สิงห์แก้ว
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงกวิตา  สุโพธิ์ชัย
2. เด็กหญิงลลิตา  แสนเมือง
3. เด็กหญิงสุภาพร  ดวงจันทร์
 
1. นางศิริกุล  แสนสาคร
2. นางบรรทม  อุดมเดช
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภาพรรณ  ศิริวงษ์
2. เด็กหญิงปิยะนุช  โคตรแสง
3. เด็กหญิงเขมิกา  มีศรี
 
1. นางศิริกุล  แสนสาคร
2. นางอัจฉราวรรณ  สิงห์แก้ว
 
33 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 14 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  นามสนธิ์
2. เด็กชายภานุเดช  ขันตากลิ่น
3. เด็กหญิงวรปภา  พุ่มจันทร์
 
1. นางอัจฉราวรรณ  สงห์แก้ว
2. นางสมพร  นุ่นสวัสดิ์
 
34 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวกัญวรา  มูลเอก
 
1. นางอนงค์  โพธิ์ศรี
 
35 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 -1 - 1. นายจักรพันธ์  มารศรี
 
1. นางช่อเพชร  โสมศรีแพง
 
36 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 84.17 ทอง 7 1. เด็กชายพีรพล  วรรณขาว
 
1. นางช่อเพชร  โสมศรีแพง
 
37 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพันธ์พิชัย  มั่นสิงห์
 
1. นางช่อเพชร  โสมศรีแพง