สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บุปผาวาส
2. เด็กหญิงจันทราภรณ์  พลสิมมา
 
1. นางบรรทม  อุดมเดช
2. นางถิรนันท์  เมืองบาล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงปาริชาติ  แสนเมือง
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พรมพล
 
1. นางถิรนันท์  เมืองบาล
2. นางบรรทม  อุดมเดช
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปณิดา  แสนราช
2. เด็กหญิงอริสรา  ศิลมัย
3. นางสาวอัญธริกา  สุธรรมมา
 
1. นางอนงค์  โพธิ์ศรี
2. นางบำเพ็ญ  พงษ์ไทย
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 13 1. เด็กชายกฤษฏ์  ลินแก้ว
2. เด็กหญิงพรสิณี  โสภาจร
 
1. นางบรรทม  อุดมเดช
2. นายระวี  เสนากุล
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงวริศรา  แก้วสมสิน
2. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทรเสนา
 
1. นายประสาท  วรรณพัฒน์
2. นางพิศวาส  วรรณพัฒน์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. นายณัฐวุฒิ  เคนตี
2. เด็กชายวรายุส  นาธงไชย
 
1. นายประสาท  วรรณพัฒน์
2. นางพิศวาส  วรรณพัฒน์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 17 1. เด็กชายเจษฎา  เหลืองรัตนาภรณ์
2. เด็กชายไอศูรย์  วรรณยะลา
 
1. นายประสาท  วรรณพัฒน์
2. นางพิศวาส  วรรณพัฒน์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงกวิตา  สุโพธิ์ชัย
2. เด็กหญิงลลิตา  แสนเมือง
3. เด็กหญิงสุภาพร  ดวงจันทร์
 
1. นางศิริกุล  แสนสาคร
2. นางบรรทม  อุดมเดช