สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุฐิตา  โพธิสาวัง
 
1. นางถิรนันท์  เมืองบาล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84.8 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุปผาวาส
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  สาครเจริญ
3. เด็กหญิงปวีณา  พรมพล
4. เด็กหญิงอรัญญา  พาอ้ม
5. เด็กหญิงอังคณา  ชาลีบุญ
 
1. นางบุญชื่น  ศรีเพชร
2. นางสุนันท์  จันทร์มาเมือง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑาพักตร์  พลศรีดา
2. เด็กหญิงชวัลนุช  นีรจักร
3. เด็กชายปกรณ์  มีเพียร
4. เด็กหญิงสิริโสภา  ประภาพันธ์
5. เด็กหญิงอรปรียา  ตรงดี
 
1. นางสุนันท์  จันทร์มาเมือง
2. นางบุญชื่น  ศรีเพชร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธลิกา  แจ่มจันทร์
2. เด็กหญิงปริศนา  คำตานิตย์
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปัดเสนา
4. เด็กหญิงสุจิตรา  มีสา
5. เด็กหญิงเนตรนภา  แสนพันธ์
 
1. นางสุนันท์  จันทร์มาเมือง
2. นางบุญชื่น  ศรีเพชร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  คงประพัฒน์
2. เด็กชายพงศ์กฤษ  ทองศิลา
3. เด็กชายพงศ์เทพ  ทองศิลา
4. เด็กหญิงพนิดา  ผันอากาศ
5. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ผลบุตร
 
1. นางทรงพร  ช่างสอน
2. นางช่อเพชร  โสมศรีแพง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปริศนา  คำตานิตย์
2. นางสาวพัชรินทร์  สำแดงชัย
3. เด็กชายภาณุพงศ์  แสนหอม
4. เด็กหญิงมนรดา   จิตเจริญ
5. เด็กหญิงอริสรา  ศิลมัย
 
1. นางวารี  ธนะคำดี
2. นางจุฑามาศ  สุวรรณเจริญ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.7 ทอง 11 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุปผาวาส
 
1. นางบุญชื่น  ศรีเพชร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงปณิตา  แสนราช
 
1. นางสุนันท์  จันทร์มาเมือง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชินวัตร  ดวงใจ
2. นางสาวเนตรนภา  สุวรรณไตร
 
1. นางจุฑามาศ  สุวรรณเจริญ
2. นางวารี  ธนะคำดี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงปัฐณิฐา  รักษาราช
 
1. นางทรงพร  ช่างสอน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. นางสาวพัชรพร  งามนาสี
 
1. นางบุษรินทร์  ศรีเพ็ชร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กชายปกรณ์  มีเพียร
 
1. นางบรรทม  อุดมเดช
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 12 1. เด็กชายธีรภัทร  โมคภา
2. เด็กชายปรินทร์  แก้วชิน
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  ไชยคุณ
4. เด็กหญิงมิรินทร์ญา  วรรณยะลา
5. เด็กหญิงวิตติพร  พินนะจิตร
6. เด็กชายศักดา  ระจันทร์ลี
 
1. นายคำสิงห์  โทนาพันธ์
2. นางบุญชื่น  ศรีเพชร
3. นางพิศวาส  วรรณพัฒน์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติ  แสงมี
2. เด็กชายธีรภัทร์  จันทร์ลำโกน
3. เด็กชายภูวนารถ  โอแสงใส
4. เด็กชายวชิรวิทย์  ทิพย์มาตร์
5. เด็กชายอภิวัฒน์  สีดี
6. เด็กชายเวภัทร์  ศาลาชลสินธ์
 
1. นายคำสิงห์  โทนาพันธ์
2. นางบรรทม  อุดมเดช
3. นางช่อเพชร  โสมศรีแพง
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัทมา  ปาละสิทธิ์
2. เด็กหญิงอรจิรา  จันทร์มาเมือง
3. เด็กหญิงอรณิสา  จันทร์มาเมือง
 
1. นางบรรทม  อุดมเดช
2. นางบำเพ็ญ  พงษ์ไทย
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  พรมพินิจ
2. เด็กหญิงฑิตยา  ผลบุตร
3. เด็กชายอรงกฤษต์  พรมพินิจ
 
1. นางบรรทม  อุดมเดช
2. นางบำเพ็ญ  พงษ์ไทย
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  นามไตร
2. เด็กหญิงวริษฐา  พุ่มจันทร์
3. เด็กหญิงอรอินทุ์  แก้วบุญม
 
1. นางศิริกุล  แสนสาคร
2. นางบรรทม  อุดมเดช
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. นางสาวกนกวรรณ  โล้กุด
2. นางสาวจินตพร  แก่นการ
3. นางสาวพัชรินทร์  สำแดงชัย
 
1. นางศิริกุล  แสนสาคร
2. นางอัจฉราวรรณ  สิงห์แก้ว
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภาพรรณ  ศิริวงษ์
2. เด็กหญิงปิยะนุช  โคตรแสง
3. เด็กหญิงเขมิกา  มีศรี
 
1. นางศิริกุล  แสนสาคร
2. นางอัจฉราวรรณ  สิงห์แก้ว
 
20 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 14 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  นามสนธิ์
2. เด็กชายภานุเดช  ขันตากลิ่น
3. เด็กหญิงวรปภา  พุ่มจันทร์
 
1. นางอัจฉราวรรณ  สงห์แก้ว
2. นางสมพร  นุ่นสวัสดิ์
 
21 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 84.17 ทอง 7 1. เด็กชายพีรพล  วรรณขาว
 
1. นางช่อเพชร  โสมศรีแพง
 
22 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพันธ์พิชัย  มั่นสิงห์
 
1. นางช่อเพชร  โสมศรีแพง