สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐฐิยา  แก้วไชยา
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  จันทร์มูลตรี
3. เด็กหญิงนภารัตน์  เนียนไธสง
 
1. นางบุณฑริกา  จิณณรัตนากุล
2. นางก่องแก้ว  ธรรมวงค์