สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงขวัญชนก   รักษากุมาร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   จันทะศรี
3. เด็กหญิงธิติสุดา  รันวงศา
4. เด็กหญิงนัยนันท์  แก้ววิเชียร
5. เด็กหญิงนิศารัตน์  ปากหวาน
6. เด็กหญิงพรทิพย์   แก้วเกตุ
7. เด็กหญิงพิชชากร   ลออเอี่ยม
8. เด็กหญิงลิลณี  ขวาโยธา
9. เด็กหญิงสุภาวิตา  ขันทะโคตร
10. เด็กหญิงหทัยชนก  ศรีหานาม
11. เด็กหญิงอรนุมา   แก้ววิเชียร
12. เด็กหญิงอารียา  ทัพสุริย์
 
1. นายอัษฎา  สีลาคู
2. นางสุภาพรรณ  สุวรรณวงษ์
3. นางรัชณีย์กร  ผาสุข
4. นางลักขณา    สายมายา
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรนันท์   เกลากลาง
2. เด็กหญิงฐณิชาฌ์  ทองตาสี
3. เด็กหญิงธิติสุดา   รันวงศา
4. เด็กหญิงนันทิยา  แสนโคตร
5. เด็กหญิงนัยนันท์   แก้ววิเชียร
6. เด็กหญิงนิศารัตน์  ปากหวาน
7. เด็กหญิงปณิดา   แม้นหมาย
8. เด็กหญิงพิชชากร   ลออเอี่ยม
9. เด็กหญิงภัคจิรา   รวมญาติ
10. เด็กหญิงลิลณี  ขวาโยธา
11. เด็กหญิงสโรชา   ปราบพล
12. เด็กหญิงหทัยชนก  ศรีหานาม
13. เด็กหญิงอรกานต์  รักษาภักดี
14. เด็กหญิงอรนุุมา  แก้ววิเชียร
15. เด็กหญิงอารียา   ทัพสุริย์
16. เด็กหญิงอารีรัตน์   อำภิบาล
 
1. นายอัษฎา  สีลาคู
2. นางสุภาพรรณ  สุวรรณวงษ์
3. นางทองงาม  โสภาดี
4. นางสาวนงค์ลักษณ์  สุวรรณหาร
5. นายไพรัช  นาคราช
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงอารีรัตน์   อำภิบาล
 
1. นางสาวนงค์ลักษณ์  สุวรรณหาร