สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงตติยา  ตาระบัตร
2. เด็กหญิงนริศรา  พุ่มนาค
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  แก้วคำสอน
 
1. นางมอญมณี  คุณทรัพย์
2. นางสาวมัสยา  สายธิไชย
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.5 ทอง 12 1. เด็กหญิงฐานิดา  ด่วนรับรัมย์
 
1. นางสาวปารวิชญ์  ราชชมภู
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กชายจีรวัฒน์  แพงคำมี
 
1. นางละเอียด  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชชา  อำพล
 
1. นางละเอียด  พรหมสาขา ณ สกลนคร