สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง 7 1. เด็กชายพงษ์สกร   กางทอง
 
1. นางนิภา   นันตะสุข
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 18 1. เด็กหญิงนันทิยา   จันทวงค์
2. เด็กชายเกียรติสุขทรัพย์   ภูวงศ์ษา
 
1. นางสุมุนทา   กางทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงขวัญพัฒน์   กอไม้
2. เด็กหญิงจารุวรรณ   สุนทรอำไพ
3. เด็กหญิงนันทิยา   จันทวงศ์
4. เด็กหญิงบุษรา   อัมวงษา
5. เด็กหญิงภัทรพร   อนุชาติ
6. เด็กหญิงวิรัชยา   วิลัยทอง
7. เด็กหญิงสิรามล   กางทอง
8. เด็กหญิงสุวารี   ภักดีนอก
9. เด็กหญิงอัญชิษฐา   มวลไธสง
10. เด็กหญิงอัญมณี   กางทอง
 
1. นางประภา   คิดโสดา
2. นางสุมุนทา   กางทอง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายวิศรุต   ดุสิต
 
1. นางประภา   คิดโสดา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.5 ทอง 12 1. เด็กหญิงนันทิยา   จันทวงศ์
 
1. นางนิภา   นันตะสุข
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายสิทธิชัย   จุลราช
 
1. นายวันกวี   ม่วงลอด
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธราเทพ   ยอดหอ
2. เด็กชายบุญแสน   ปินะกาเส
3. เด็กชายอภิวัฒน์   ถูกธรรม
 
1. นางนิภา   นันตะสุข
2. นายวันกวี   ม่วงลอด