สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุภา
 
1. นางบุญชู  มาตราช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 71.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  สอนสมนึก
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  เทพเสนา
3. เด็กหญิงภคภรณ์  จันภูธร
 
1. นางกาญจนา  การุญ
2. นางบารมี  สุวรรณรงค์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ตู้ไม้ป่า
 
1. นายหฤทธิ์  ศรีสร้อย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑาลักษ์   จันทประสาร
2. เด็กหญิงนิชากร  จำเริญพูล
3. เด็กหญิงอมรรัตน์   ชวนาพิทักษ์
 
1. นางพรเพชร   ไชยศรี
2. นางสาวสินีนาฏ  ศรีสุทัศน์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง 7 1. เด็กหญิงฐิติมา   คงทน
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  สอนสมนึก
3. เด็กหญิงอริณี   เหลาแตว
 
1. นางพรเพชร   ไชยศรี
2. นางกนกภรณ์  เทพวงศ์ษา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัฐิพร  เสกงาม
2. เด็กหญิงปทุมมาศ  แพงดวงแก้ว
3. เด็กหญิงพรนภา  ไชยตมาตย์
 
1. นางพรเพชร   ไชยศรี
2. นางสาวสินีนาฏ  ศรีสุทัศน์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 61 ทองแดง 16 1. เด็กชายกรวิชญ์  งวงคำนาม
2. เด็กชายธรรมนูญ  ลีลาสาร
 
1. นางพรเพชร   ไชยศรี
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายกีรติ  กว้านสุพรรณ
2. เด็กชายอนุชา  ไชยตะมาตย์
 
1. นางสาวสินีนาฏ  ศรีสุทัศน์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 59.27 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายภูธิเบศน์   ราชัย
2. เด็กชายยศกร  ไชยตะมาตย์
 
1. นางสาวสินีนาฏ  ศรีสุทัศน์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายคฑาวุธ   ธุปนิ่ม
2. เด็กชายนาคิน  คำทะเนตร
3. เด็กหญิงพรรณิภา   ไพยเสน
4. เด็กชายภูมิพัฒน์   ดีวันไชย
5. เด็กหญิงเอมมิกา   นาคบุตร
 
1. นางบุญชู   มาตราช
2. นางรักราศรี   จินดาแป้น
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 19 1. เด็กหญิงชัญญานุช   เกตุวงษา
2. เด็กหญิงญาติกา   สีเทียน
3. เด็กหญิงปฏิมากร    วรภาพ
4. เด็กหญิงวิรากานต์   ยาวิเศษ
5. เด็กหญิงสุนิสา   แสนภูวา
 
1. นางบุญชู   มาตราช
2. นางรัตนาพร   กลยนี
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    เหลาแตว
2. เด็กหญิงบุญธิชา   จินดาแป้น
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์   นรสาร
4. เด็กหญิงศศิวรรณ   สอนสมนึก
5. เด็กหญิงอรวรรณ   พิศสุวรรณ
 
1. นางบังอร   ทิพย์สุวรรณ์
2. นางสินีนาฏ   ศรีสุทัศน์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.2 ทอง 15 1. เด็กหญิงนรากร   ทิลารักษ์
 
1. นางจุฬารัตน์   คนเพียร
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงฤทัย   ราชคำ
 
1. นางรัตนาพร   กลยนี
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรพร   โพธิ์สาราช
2. เด็กหญิงรัตนาพร  ไชยตมาตย์
 
1. นางสาวฉลาด  เสนาศรี
2. นางสาววัจนา   อินทรีย์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายสิทธิชัย  พิศสุวรรณ
 
1. นางวงศ์เดือน  สิงหันต์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 77 เงิน 17 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เทพเสนา
 
1. นางวงศ์เดือน  สิงหันต์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธันยพร  เฉิดวาสนา
2. เด็กชายปรัตถกรณ์  ผดุงกิจ
3. เด็กหญิงวิลาลินี  ระดมบุญ
 
1. นางบุญชู  มาตราช
2. นางรักราศรี  จินดาแป้น
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงพรนภา  ไชยตมาตย์
 
1. นายเทวมิตร  มาตราช
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 13 1. เด็กชายรัฐวุฒิ  นาคบุตร
 
1. นางปราณี  มหาราต
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 13 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ตามล
 
1. นางปราณี  มหาราต
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายกฤษฎิ์  ปวีณวิทยโรจน์
2. เด็กหญิงชมภูนุช   แสนบรรดิษฐ์
3. เด็กชายพีรวิชญ์  ระดมบุญ
4. เด็กชายภีรภัทร  แสนละมุล
5. เด็กหญิงรัชฎาภา   การุญ
 
1. นางสาวฉลาด   เสนาศรี
2. นางสาววัจณา   อินทรีย์
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินจินดา
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พิจิตรคดีพล
3. เด็กหญิงนิภาพร  นรสาร
4. เด็กหญิงพลูฟ้ารุ่ง  โพธิราช
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  โคตรมิตร
6. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีหาราช
 
1. นายอิสระ  กลยนี
2. นางพิรานันท์  อินพรมมา
3. นางจุฬารัตน์  คนเพียร
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กชายวัชรากร  ฝูงกลิ่น
2. เด็กหญิงศุภวิชญ์  ตู้ไม้ป่า
 
1. นางสาวฉลาด  เสนาศรี
2. นายหฤทธิ์  ศรีสร้อย
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงฐิติมา  คงทน
2. เด็กหญิงพิชนันท์  ขันธพัฒน์
 
1. นางสาวฉลาด  เสนาศรี
2. นายหฤทธิ์  ศรีสร้อย
 
26 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 20 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  พระพล
2. เด็กชายวิธวินท์  พรมชะนะ
3. เด็กชายศุภกร  เดชไพรศิลป์
 
1. นางพันศักดิ์  ก้อนตาล
2. นางสมพร  คำภูแสน
 
27 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาลิตา  ทิรารักษ์
2. เด็กหญิงศิลารัตน์  สุนะ
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  อินเอม
 
1. นางสมจิต  เกื้อทาน
2. นางพรรณิภา  พระพล
 
28 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทพงษ์   สาวมนตรี
 
1. นางปราณี  มหาราต
 
29 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันทพงษ์   สาวมนตรี
 
1. นางสาวฉลาด   เสนาศรี
 
30 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   หลงทอน
2. เด็กชายวรมัณ   ตู้ไม้ป่า
3. เด็กหญิงศุภวรรณ   การุญ
 
1. นางสาวฉลาด   เสนาศรี
2. นางสาววัจณา   อินทรีย์
 
31 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กชายธนนันท์    ไชยบัตร
2. เด็กหญิงมนัญชยา   ผิวดี
3. เด็กชายอัครเดช   ฉิมป้อง
 
1. นางพรเพชร   ไชยศรี
2. นางสาวสินีนาฏ   ศรีสุทัศน์