สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 71.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  สอนสมนึก
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  เทพเสนา
3. เด็กหญิงภคภรณ์  จันภูธร
 
1. นางกาญจนา  การุญ
2. นางบารมี  สุวรรณรงค์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 19 1. เด็กหญิงชัญญานุช   เกตุวงษา
2. เด็กหญิงญาติกา   สีเทียน
3. เด็กหญิงปฏิมากร    วรภาพ
4. เด็กหญิงวิรากานต์   ยาวิเศษ
5. เด็กหญิงสุนิสา   แสนภูวา
 
1. นางบุญชู   มาตราช
2. นางรัตนาพร   กลยนี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 77 เงิน 17 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เทพเสนา
 
1. นางวงศ์เดือน  สิงหันต์
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายกฤษฎิ์  ปวีณวิทยโรจน์
2. เด็กหญิงชมภูนุช   แสนบรรดิษฐ์
3. เด็กชายพีรวิชญ์  ระดมบุญ
4. เด็กชายภีรภัทร  แสนละมุล
5. เด็กหญิงรัชฎาภา   การุญ
 
1. นางสาวฉลาด   เสนาศรี
2. นางสาววัจณา   อินทรีย์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กชายวัชรากร  ฝูงกลิ่น
2. เด็กหญิงศุภวิชญ์  ตู้ไม้ป่า
 
1. นางสาวฉลาด  เสนาศรี
2. นายหฤทธิ์  ศรีสร้อย
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงฐิติมา  คงทน
2. เด็กหญิงพิชนันท์  ขันธพัฒน์
 
1. นางสาวฉลาด  เสนาศรี
2. นายหฤทธิ์  ศรีสร้อย
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 20 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  พระพล
2. เด็กชายวิธวินท์  พรมชะนะ
3. เด็กชายศุภกร  เดชไพรศิลป์
 
1. นางพันศักดิ์  ก้อนตาล
2. นางสมพร  คำภูแสน