สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงวราภรณ์  สาระบัน
 
1. นางสาวธิษตยา  ทองอินที
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงวราภรณ์  สาระบัน
 
1. นางสาวธิษตยา  ทองอินที
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกมลเนตร  จุลหงษ์
 
1. นางพรรณิภา  ยะพลหา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พรสงวน
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  กาญจนประภา
3. นางสาวสิริธร  คำมุงคุณ
 
1. นายอัคเดช  เจริญวงศ์