สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.25 ทอง 16 1. เด็กชายณัฐภัทร  อินทรพาณิชย์
2. เด็กหญิงรุจิรักษ์  ภาวงค์
 
1. นายอธิพงศ์  พิมพ์เภา
2. นางสาวจิรภัทร  สิงห์ชัย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอธิตยา  เอกจักรวาล
 
1. นางชรัญรัตน์  ปารีพันธ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอทิตตยา  จิตรปรีดา
 
1. นางชรัญรัตน์  ปารีพันธ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 14 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เอกจักรวาล
 
1. นางชรัญรัตน์  ปารีพันธ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. นายไตรภพ  ผลาจันทร์
 
1. นางชรัญรัตน์  ปารีพันธ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โคตรสมบัติ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ผลาจันทร์
 
1. นางชรัญรัตน์  ปารีพันธ์
2. นางสาวจิรภัทร  สิงห์ชัย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงวิยะดา  วรรณขาว
2. นางสาวสุพัตรา  ผลาจันทร์
 
1. นายอัคเดช  เจริญวงศ์
2. นางชรัญรัตน์  ปารีพันธ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 13 1. เด็กชายทัศนชัย  ราชลองชัย
2. เด็กชายธนภัทร  ปึกแก้ว
3. เด็กชายวายุ  ราษี
 
1. นางชรัญรัตน์  ปารีพันธ์
2. นางสาวจิรภัทร  สิงห์ชัย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง 11 1. เด็กหญิงน้ำฝน  วรพันธ์
 
1. นางณัชชา  ไตรยขันธ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพล  สมอินทร์เอก
2. เด็กหญิงนภาวรรณ  สุบิน
 
1. นางสาวสิริกรานต์  นนสุราช
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงดอกฟ้า  ผลาจันทร์
2. เด็กชายศาสตรา  ผลาจันทร์
3. เด็กหญิงเอมิกา  เนตรสันเทียะ
 
1. นางชรัญรัตน์  ปารีพันธ์
2. นางสาวจิรภัทร  สิงห์ชัย
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิยะดา  วรรณขาว
2. นายสิทธิศักดิ์  วรรณขาว
3. นางสาวสุพัตรา  ผลาจันทร์
 
1. นางชรัญรัตน์  ปารีพันธ์
2. นางสาวกาญจนา  อุณาภาคย์
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   หลวงศรีสงคราม
2. เด็กหญิงรัชนก  รังวารี
3. เด็กหญิงสุธาวัลย์  นาโสก
 
1. นางทิพสุดา  ผิวบุญเรือง
2. นางสาววงศ์ประกาย   ดาวเศรษฐ