สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงนันทิดา   เมืองซอง
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา   อุทัยแสง
 
1. นายอิศรา   ปงผาบ
2. นางสาวปัณณรัตน์   โพธิตา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายปัชญา  บัวฮมบุลา
2. เด็กชายวรพล  แผงแสน
 
1. นายณัฐพงษ์  พิมพ์บุญ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 18 1. เด็กชายสราวุฒิ   ขันตีจิตร
 
1. นางสาวจีระภรณ์   สินจักร์
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรวิภา  หาญฉะวะ
2. เด็กหญิงจิรัชญา  สีแก้ว
3. เด็กหญิงชลิตา  วงหนู
4. เด็กชายถาวร  อระกุล
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แสงมนตรี
6. เด็กหญิงประภัสสรา  ศรีภักดี
7. นายปิยะวัติ  วรชินา
8. นายพงศธร  พลเยี่ยม
9. เด็กหญิงพัชรี  บุรัมสูงเนิน
10. เด็กชายภัทรกร  พิมพ์บุญ
11. เด็กหญิงภาวิดา  บุญทน
12. เด็กหญิงวาสนา  ผาญแสนเสาร์
13. เด็กหญิงอนุภัทร  วงศ์อนุ
 
1. นางสาวดวงกมล  จันทริมา
2. นางสุรีพร  ประภาหาร
3. นางดาวรุ่ง  ฝุ่นเงิน
4. นางธิดารักษ์   แสงลี
5. นางสาวจีระภรณ์  สินจักร์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงวาวรี  สีดาเลิศ
2. เด็กหญิงศวิตา  พลเยี่ยม
 
1. นายณัฏฐชัย  ปานชะเล
2. นางสาววันวิษา  โม้ดา
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 15 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  โยตะสิงห์
2. เด็กหญิงอารยา  วังวน
 
1. นายณัฏฐชัย  ปานชะเล
2. นายสุเทพ  การงานดี
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 19 1. เด็กชายชมพูนุท   ธงบัว
2. เด็กหญิงปลายฟ้า   สลับแก้ว
3. เด็กหญิงสิริวิมล  ทาลุน
 
1. นางธิดารักษ์   แสงลี
2. นางลัคณา  หาระโคตร