สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงพัชรพร   ทานะมัย
 
1. นางเทวี   สมบัติดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 12 1. เด็กชายสุรเชษฐ์   สืบพันธ์
 
1. นางจิราภรณ์   มิ่งชะนิด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   ไพชารี
 
1. นางแขไข   โคตรปัญญา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงชลพรรษ   มณีบู่
 
1. นางเทวี  สมบัติดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิวนนท์   กาญจนะกันโห
 
1. นางจิราภรณ์  มิ่งชะนิด
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   สุจริต
 
1. นายศักดิ์ชาย   สมโชค
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงสุภัสสรา    พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงอุมาพร   ทุมมาภรณ์
 
1. นายประยูร  ธรรมสมบัติ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา   ธุรารัตน์
 
1. นางรุ่งฤดี    พรมสวัสดิ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    พรมสวัสดิ์
 
1. นางรุ่งฤดี  พรมสวัสดิ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงศศิปรียา   สมสนุก
 
1. นางรุ่งฤดี  พรมสวัสดิ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   ศิริสุวรรณ
 
1. นางพิลมพร  ราชคำ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายอลงกฤต  ไชยบุปผา
 
1. นางอรทัย  พรหมอุตม์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 13 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ศรีสุภา
2. เด็กหญิงอุมาพร   ทุมมากรณ์
 
1. นางสาววัชรินทร์  ไชยเลิศ
2. นางรุ่งฤดี  พรมสวัสดิ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.5 เงิน 19 1. เด็กชายพลวัฒน์   ไชยดา
 
1. นางพิลมพร  ราชคำ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง 8 1. เด็กชายธีระศักดิ์   วงศ์ก่ำ
2. เด็กชายอลงกฤต  ไชยบุปผา
3. เด็กชายไกริชญ์  โคตรเครื่อง
 
1. นางสาววัชรินทร์  ไชยเลิศ
2. นางรุ่งฤดี  พรมสวัสดิ์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงคุณภัทร   ดีด้วยปาก
2. นางสาวมนัสพร  บุญรุ่ง
3. นางสาววรัญญา  สุดจีวรณ์
 
1. นางสาววัชรินทร์  ไชยเลิศ
2. นางรุ่งฤดี  พรมสวัสดิ์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 15 1. นายณัฐพงศ์   ประทุมวัน
2. เด็กชายศรัณ   พิลาวรรณ
3. เด็กชายอติชาต  ธุรารัตน์
 
1. นายกิตติศักดิ์  ประทุม
2. นางสาววัชรินทร์  ไชยเลิศ