สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงชลพรรษ   มณีบู่
 
1. นางเทวี  สมบัติดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   สุจริต
 
1. นายศักดิ์ชาย   สมโชค
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงสุภัสสรา    พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงอุมาพร   ทุมมาภรณ์
 
1. นายประยูร  ธรรมสมบัติ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 15 1. นายณัฐพงศ์   ประทุมวัน
2. เด็กชายศรัณ   พิลาวรรณ
3. เด็กชายอติชาต  ธุรารัตน์
 
1. นายกิตติศักดิ์  ประทุม
2. นางสาววัชรินทร์  ไชยเลิศ