สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงพัชรพร   ทานะมัย
 
1. นางเทวี   สมบัติดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 12 1. เด็กชายสุรเชษฐ์   สืบพันธ์
 
1. นางจิราภรณ์   มิ่งชะนิด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   ไพชารี
 
1. นางแขไข   โคตรปัญญา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา   ธุรารัตน์
 
1. นางรุ่งฤดี    พรมสวัสดิ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    พรมสวัสดิ์
 
1. นางรุ่งฤดี  พรมสวัสดิ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงศศิปรียา   สมสนุก
 
1. นางรุ่งฤดี  พรมสวัสดิ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   ศิริสุวรรณ
 
1. นางพิลมพร  ราชคำ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง 8 1. เด็กชายธีระศักดิ์   วงศ์ก่ำ
2. เด็กชายอลงกฤต  ไชยบุปผา
3. เด็กชายไกริชญ์  โคตรเครื่อง
 
1. นางสาววัชรินทร์  ไชยเลิศ
2. นางรุ่งฤดี  พรมสวัสดิ์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงคุณภัทร   ดีด้วยปาก
2. นางสาวมนัสพร  บุญรุ่ง
3. นางสาววรัญญา  สุดจีวรณ์
 
1. นางสาววัชรินทร์  ไชยเลิศ
2. นางรุ่งฤดี  พรมสวัสดิ์