สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83.5 ทอง 16 1. เด็กหญิงสิริกานต์  กรวิรัตน์
 
1. นางวันเพ็ญ  ฤๅชากูล
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงตะวัน  ยันตะพันธ์
2. เด็กหญิงนภาพร  ช่วยตา
3. เด็กหญิงนฤภร  แสนโคตร
 
1. นางสาววีรพร  สีสถาน
2. นางสร้อยเพชร  ปาละวงค์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 11 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แสนอุบล
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  แสนอุบล
3. เด็กหญิงนันทิชา  สุวรรณเขตต์
4. เด็กหญิงปภัสรา  พะตะเพ็ง
5. เด็กชายอิทธิพล  สมนึก
 
1. นางสมบัติ  ชาทองยศ
2. นายเกริกภพ  คำภาศรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงธนัชชา  ยันตะพันธ์
2. เด็กชายธีรทรรศน์  มณีขำ
3. เด็กชายปฏิพัทธ์  ภูทุมมี
4. เด็กหญิงปณิดา  กระแสโท
5. เด็กชายศุภกฤต  บุญยอด
 
1. นายอิทธิพล  ขุมนาค
2. นางวันเพ็ญ  ฤๅชากูล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตตินาถ  อุปโคตร
2. เด็กหญิงณิชชา  เรืองประทีป
 
1. นางสมบัติ  ชาทองยศ
2. นางวิไลวรรณ  ก้องเสียง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.8 ทอง 7 1. เด็กชายทรงวุฒิ  ยันตะพันธ์
2. เด็กหญิงหฤทัย  กรวิรัตน์
 
1. นางสมบัติ  ชาทองยศ
2. นางวันเพ็ญ  ฤๅชากูล