สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงทิวาพร   สุราราช
2. เด็กหญิงปัญจรัตน์   กรีสันเทียะ
3. เด็กหญิงพรสวรรค์   พุทธมาตย์
4. เด็กหญิงมัณฑิตา   วันเกลี้ยง
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์   ปุริฝ่าย
6. เด็กหญิงศุภัทรา    ไวยพิมพ์
7. เด็กหญิงสุขิตา   สีดารักษา
8. เด็กหญิงอจลญา   กอบสุข
9. เด็กหญิงอรยา   วงษาเนาว์
10. เด็กหญิงเบญญาภา    มาตราช
 
1. นางนุภาพ   คำทะเนตร
2. นายสรเพชญ์    พุทธมาตย์
3. นายมงคล  สุวรรณ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงชนาพร  วงศ์อาษา
2. เด็กหญิงณัทธร  จันทร์เพ็งเพ็ญ
3. เด็กหญิงมาลีวรรณ  จำแม่น
 
1. นายสรเพชญ์  พุทธมาตย์
2. นางนุภาพ  คำทะเนตร
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กชายชนะชัย  ไชยตะมาตย์
2. เด็กชายวีระพงศ์  รุ่งรัตน์
3. เด็กชายโรจนัสถ์  มีพันธ์
 
1. นายสรเพชญ์  พุทธมาตย์
2. นางนุภาพ  คำทะเนตร
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    ไชยตะมาตย์
2. เด็กชายธีระวัฒน์   คุณชัย
 
1. นายสรเพชญ์   พุทธมาตย์
2. นายบรรพต   พิศสุวรรณ