สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงชนาพร  วงศ์อาษา
2. เด็กหญิงณัทธร  จันทร์เพ็งเพ็ญ
3. เด็กหญิงมาลีวรรณ  จำแม่น
 
1. นายสรเพชญ์  พุทธมาตย์
2. นางนุภาพ  คำทะเนตร
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กชายชนะชัย  ไชยตะมาตย์
2. เด็กชายวีระพงศ์  รุ่งรัตน์
3. เด็กชายโรจนัสถ์  มีพันธ์
 
1. นายสรเพชญ์  พุทธมาตย์
2. นางนุภาพ  คำทะเนตร