สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแวง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 64.2 ทองแดง 13 1. เด็กชายวัฒนา  พุทธรักษา
2. เด็กหญิงสรณ์ศิริ  สิงห์ทอง
3. เด็กชายอานัฐ  แสนอุบล
 
1. นางอนงค์  สานุการ
2. นางสกาวรัตน์  หารคำมูล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงเนตรนทิศ  หอมไม่วาย
 
1. นางสาวสมบัติ  สุริยวงศ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายพัชรพล  แสนอุบล
 
1. นางอภัยวรรณ  คำภาศรี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงจารีรัตน์  สุขพันธ์
2. เด็กหญิงปิยะนันท์  จิตรธรรม
3. เด็กหญิงมนชยา  คำภาศรี
 
1. นางอภัยวรรณ  คำภาศรี
2. นางอนงค์  สานุการ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปิยวุฒิ  ทวีพร
2. เด็กชายวุฒิชัย  ศิริบูรณ์
 
1. นางอนงค์  สานุการ
2. นางสกาวรัตน์  หารคำมูล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนชยา  คำภาศรี
 
1. นางอภัยวรรณ  คำภาศรี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมนชยา  คำภาศรี
 
1. นางอภัยวรรณ  คำภาศรี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายมนชยา  คำภาศรี
 
1. นางอภัยวรรณ  คำภาศรี
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กชายกัณธร  ศาลาราช
2. เด็กชายวิรุฬห์  ศรีหะจันทร์
3. เด็กชายวุฒิชัย  ภูบุญอบ
 
1. นางสาวสมบัติ  สุริยวงศ์
2. นางอนงค์  สานุการ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สุนารักษ์
2. เด็กหญิงประนัดดา  พรมวัง
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  เงินงาม
 
1. นางอรดี  จันทร์ต้น
2. นางสกาวรัตน์  หารคำมูล
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงกรวรรณ  กมลพิศ
2. เด็กชายพัชรพล  ศรีดาเดช
3. เด็กชายพันธยุทธ  แซ่ท้าว
 
1. นางอรดี  จันทร์ต้น
2. นางสาววีรพร  สุนารักษ์
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติกานต์   อู่ทรัพย์
 
1. นายสมัคร  เจริญสุข
2. นายกฤษณะ  เวียงวงษ์
 
13 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กชายสรณ์สิริ  สิงห์ทอง
 
1. นายเกียรติสรณ์  อ้อยรักษา
 
14 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 82.4 ทอง 7 1. เด็กชายธัชพล  แสนอุบล
 
1. นายเกียรติสรณ์  อ้อยรักษา