สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแวง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปิยวุฒิ  ทวีพร
2. เด็กชายวุฒิชัย  ศิริบูรณ์
 
1. นางอนงค์  สานุการ
2. นางสกาวรัตน์  หารคำมูล
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนชยา  คำภาศรี
 
1. นางอภัยวรรณ  คำภาศรี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมนชยา  คำภาศรี
 
1. นางอภัยวรรณ  คำภาศรี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายมนชยา  คำภาศรี
 
1. นางอภัยวรรณ  คำภาศรี
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กชายกัณธร  ศาลาราช
2. เด็กชายวิรุฬห์  ศรีหะจันทร์
3. เด็กชายวุฒิชัย  ภูบุญอบ
 
1. นางสาวสมบัติ  สุริยวงศ์
2. นางอนงค์  สานุการ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สุนารักษ์
2. เด็กหญิงประนัดดา  พรมวัง
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  เงินงาม
 
1. นางอรดี  จันทร์ต้น
2. นางสกาวรัตน์  หารคำมูล
 
7 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กชายสรณ์สิริ  สิงห์ทอง
 
1. นายเกียรติสรณ์  อ้อยรักษา
 
8 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 82.4 ทอง 7 1. เด็กชายธัชพล  แสนอุบล
 
1. นายเกียรติสรณ์  อ้อยรักษา