สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงขวัญเนตร  ขันติยู
 
1. นางภัทรา  ก้อนแพง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  บุดตะ
 
1. นางนงนุช  ธรรมวิเศษ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ฟองอ่อน
 
1. นางนิภา  ศรีสร้อย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลดา  ธิวะโต
2. เด็กชายมินทร์ธาดา  อาจอุดม
3. เด็กหญิงวนิดา  มาตราช
 
1. นางภัทรา  ก้อนแพง
2. นางจุฑามาศ  ทองอ่วมใหญ่
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายนิธิศ  อุปพงษ์
2. เด็กชายภูมินทร์  แซ่จ่อ
 
1. นางพิมพัชร์  การุญ
2. นายสนั่น  มาจอมศรี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กชายอรรถชัย  สาคร
2. เด็กหญิงเกษมณี  สุมังคะ
 
1. นางพิมพัชร์  การุญ
2. นางปรารถนา  นิระเคน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงขนิษฐาพร   ฟองอ่อน
2. เด็กหญิงณัชชา   โทวะดี
3. เด็กหญิงสุภาวดี   แจ่มสกุล
4. เด็กหญิงสุภาวิณี   หล้าท้วม
5. เด็กหญิงอารียา   มาตราช
 
1. นายสมชาย   ดูดี
2. นางนิภา    ศรีสร้อย
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงปิิ่นฑิตรา  สุวรรณ
 
1. นางจิตรลดา  ก้อนแพง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงชลิตา  มาตราช
 
1. นางพิมพัชร์  การุญ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงปวีณา  มาตราช
 
1. นาง่จุฬาภรณ์  เขตปัญญา
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงชลิณี  มีวิชา
2. เด็กชายพงศกรณ์  กลยนี
 
1. นางพิมพัชร์  การุญ
2. นางสาววิจิตรา  จันทร์มาลา
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิรินาถ  พรมสิทธิ์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  แสงชาตรี
 
1. นางจุฬาภรณ์  เขตปัญญา
2. นางสาววิจิตรา  จันทร์มาลา
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายชุมพล  พิมล
2. เด็กชายสุทธิมงคล  เสนาคำ
 
1. นายสนั่น  มาจอมศรี
2. นางจุฬาภรณ์  เขตปัญญา
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 1. เด็กชายศรัณยศ  จันทร์มาลา
2. เด็กชายศุภวัฒน์  สีแดง
 
1. นางพิมพัชร์  การุญ
2. นายสนั่น  มาจอมศรี
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคาราวาน  คามวัลย์
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ฟองอ่อน
 
1. นางพิมพัชร์  การุญ
2. นายสนั่น  มาจอมศรี
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคาราวาน  คามวัลย์
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ฟองอ่อน
 
1. นางพิมพัชร์  การุญ
2. นายสนั่น  มาจอมศรี
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพัทร   ธิวะโต
2. เด็กชายภราดล   นามแสง
 
1. นายสนั่น   มาจอมศรี
2. นายจุฑามาศ  ทองอ่วมใหญ่
 
18 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 86.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศตวรรศ  พุ่มประเสริฐ
 
1. นายวินัย  ขันติยู