สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  บุดตะ
 
1. นางนงนุช  ธรรมวิเศษ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายนิธิศ  อุปพงษ์
2. เด็กชายภูมินทร์  แซ่จ่อ
 
1. นางพิมพัชร์  การุญ
2. นายสนั่น  มาจอมศรี