สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลดา  ธิวะโต
2. เด็กชายมินทร์ธาดา  อาจอุดม
3. เด็กหญิงวนิดา  มาตราช
 
1. นางภัทรา  ก้อนแพง
2. นางจุฑามาศ  ทองอ่วมใหญ่
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงชลิตา  มาตราช
 
1. นางพิมพัชร์  การุญ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงปวีณา  มาตราช
 
1. นาง่จุฬาภรณ์  เขตปัญญา
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงชลิณี  มีวิชา
2. เด็กชายพงศกรณ์  กลยนี
 
1. นางพิมพัชร์  การุญ
2. นางสาววิจิตรา  จันทร์มาลา