สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงขวัญเนตร  ขันติยู
 
1. นางภัทรา  ก้อนแพง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ฟองอ่อน
 
1. นางนิภา  ศรีสร้อย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงขนิษฐาพร   ฟองอ่อน
2. เด็กหญิงณัชชา   โทวะดี
3. เด็กหญิงสุภาวดี   แจ่มสกุล
4. เด็กหญิงสุภาวิณี   หล้าท้วม
5. เด็กหญิงอารียา   มาตราช
 
1. นายสมชาย   ดูดี
2. นางนิภา    ศรีสร้อย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงปิิ่นฑิตรา  สุวรรณ
 
1. นางจิตรลดา  ก้อนแพง
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิรินาถ  พรมสิทธิ์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  แสงชาตรี
 
1. นางจุฬาภรณ์  เขตปัญญา
2. นางสาววิจิตรา  จันทร์มาลา
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายชุมพล  พิมล
2. เด็กชายสุทธิมงคล  เสนาคำ
 
1. นายสนั่น  มาจอมศรี
2. นางจุฬาภรณ์  เขตปัญญา
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคาราวาน  คามวัลย์
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ฟองอ่อน
 
1. นางพิมพัชร์  การุญ
2. นายสนั่น  มาจอมศรี
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพัทร   ธิวะโต
2. เด็กชายภราดล   นามแสง
 
1. นายสนั่น   มาจอมศรี
2. นายจุฑามาศ  ทองอ่วมใหญ่
 
9 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 86.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศตวรรศ  พุ่มประเสริฐ
 
1. นายวินัย  ขันติยู