สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุไลลักษณ์  หลักทอง
2. เด็กชายมนัดติการณ์  กุดนอก
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  คำคุณคำ
 
1. นางอุไร  วงษ์ปัญญา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ยิ่งยืน
2. เด็กหญิงชนัญชิดา   ปาทา
3. เด็กหญิงชลธี  สิงห์งาม
4. เด็กชายนภัทร   หันจางสิทธิ์
5. เด็กหญิงพิชชาอร   ฉาบไธสง
6. เด็กหญิงสะนิตตา   อินทวงศ์
 
1. นางอมรรัตน์  ยิ่งยืน
2. นางนงลักษณ์  บุณยะวัน
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจงกลณี   ถามะพันธ์
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  คุณมี
3. เด็กหญิงอภิญญา   แสงชาติ
 
1. นางอมรรัตน์  ยิ่งยืน
2. นางนงลักษณ์  บุณยะวัน
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กชายอาชัญ  ยิ่งยืน
 
1. นายอุกฤษ  ท้าวเพชร