สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 19.2 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายเอกภัทร  ศูนย์จันทร์
 
1. นางธรรมนูญ   ทัศนพงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายอาทิตย์   อิ้มพัฒน์
 
1. นางธรรมนูญ   ทัศนพงษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐลดา   รัตนะ
2. เด็กหญิงปริฉัตร   จิเหิบ
3. เด็กหญิงภูณภัทร   บูรณ์พิภพเพราพันธ์
 
1. นางสาวนิตยา  ไชยปัญหา
2. นางจันจีรา    ชมจันทร์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงฉัตรทวิกา   กางทอง
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร   อินอ่ำ
3. เด็กหญิงณลิตตา   สุโข
4. เด็กหญิงภาญาฎา  อิ้มพัฒน์
5. เด็กหญิงสุวิมล   ทิพชาติ
 
1. นายมิตรไทย   สุวรรณรงค์
2. นางปุญญพัฒน์   สุจริต
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  จันทร์มาลา
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ไชยตะมาตย์
3. เด็กหญิงภาวิกา  ศรีสวัสดิ์
4. เด็กหญิงวุรี    กางทอง
5. เด็กหญิงอรปรีญา  แพทย์ไชโย
 
1. นายมิตรไทย   สุวรรณรงค์
2. นางสาวเกศราภรณ์   ศรีสวัสดิ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจริญญา   จันทร์มาลา
2. เด็กหญิงจุริสา  อิ้มพัฒน์
3. เด็กหญิงณัฐนันทน์  จันทร์มาลา
4. เด็กชายทักษิณ   บิดร
5. เด็กหญิงทิพย์วิมล  อินทวงศ์
6. เด็กหญิงนารีรัตน์    อิ้มพัฒน์
7. เด็กหญิงปาริชาติ  ไชยตะมาตย์
8. เด็กชายพรสวรรค์   ธิวะโต
9. เด็กชายพีรพัชร   โพธิ์ศรี
10. เด็กชายพีระภัทร   ศูนย์จันทร์
11. เด็กชายภานุพงษ์   วิเจียร
12. เด็กชายภูวิศ   สุนรบดี
13. เด็กชายรัฐกร   การุญ
14. เด็กชายสิริมงคล  มาลุน
15. เด็กชายสุรเดช   ศูนย์จันทร์
16. เด็กหญิงสุวิมล   ทิพชาติ
17. เด็กหญิงอรปรียา   แพทย์ไชโย
18. เด็กหญิงเมธิณี  ประเทพา
 
1. นางปุญญพัฒน์   สุจริต
2. นางมิตรไทย   สุวรรณรงค์
3. นางวนิดา   เข็มจันทร์
4. นางสาวเกศราภรณ์   ศรีสวัสดิ์
5. นางชนิศา   อุตหลุด
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวีรภัทร   พรมสิทธิ์
 
1. นายประสิทธิ์   หลวงปราบ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญนิภา   ทุนทรัพย์
2. เด็กชายธนัช  เรืองสวัสดิ์
3. เด็กชายพลทอง   พรมสิทธิ์
4. เด็กหญิงพัชรา   เรืองสวัสดิ์
5. เด็กชายภราดร   อิ้มพัฒน์
6. เด็กหญิงมินตรา  ลี้พล
7. เด็กหญิงวณา  กางทอง
8. เด็กชายอนุสรณ์   จันทร์มาลา
9. เด็กชายอัมรินทร์   เชื่อคำเพ็ง
10. เด็กหญิงเกณิกา   พรมสิทธิ์
 
1. นายประสิทธิ์   หลวงปราบ
2. นางสาวอรุณี   ไชยเชษฐ์
3. นางรัตนา   หลวงปราบ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงณัฐลดา  รัตนะ
2. เด็กชายเอกภัทร   ศูนย์จันทร์
 
1. นางจันจีรา   ชมจันทร์
2. นางสาวนิตยา   ไชยปัญหา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 13 1. เด็กหญิงยุภารัตน์   จันทร์มาลา
2. เด็กหญิงศิริญญา   ทิพชาติ
 
1. นางจันจีรา   ชมจันทร์
2. นางธรรมนูญ   ทัศนพงษ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงอัจฉรา   ศูนย์จันทร์
2. เด็กหญิงเกณิกา   พรมสิทธิ์
 
1. นางสาวนิตยา   ไชยปัญหา
2. นางสาวเกศราภรณ์   ศรีสวัสดิ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรญา   ศรีมนตรี
 
1. นางมิตรไทย  สุวรรณรงค์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวีรภัทร   พรมสิทธิ์
 
1. นางรัตนา   หลวงปราบ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.83 ทอง 18 1. เด็กหญิงปาริฉัตร   จิเหิบ
 
1. นางรัตนา   หลวงปราบ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสิริยากร   ศูนย์จันทร์
 
1. นายประสิทธิ์   หลวงปราบ
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงยุภารัตน์   จันทร์มาลา
2. เด็กหญิงศิริญญา   ทิพชาติ
3. เด็กชายอาทิตย์   อิ้มพัฒน์
 
1. นางธรรมนูญ   ทัศนพงษ์
2. นางสาวนิตยา   ไชยปัญหา
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. นางสาวกิรัตติกานต์   พรมสิทธิ์
2. เด็กหญิงจุฬาภรณ์   แสนอุบล
3. เด็กหญิงวิยะดา   ผ่องสะอาด
4. นายวีรภัทร   พรมสิทธิ์
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ศูนย์จันทร์
6. เด็กหญิงสุธาทิพย์   การีชุม
 
1. นางอรทัย   กางทอง
2. นางเนาวรัตน์   เรืองรุจี
3. นางรัตนา   หลวงปราบ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. นางสาวกิรัตติกานต์   พรมสิทธิ์
2. นายวีรภัทร  พรมสิทธิ์
3. นางสาวอริญาพร   ทิพชาติ
 
1. นางอรทัย   กางทอง
2. นางเนาวรัตน์   เรืองรุจี
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ศูนย์จันทร์
2. เด็กหญิงยุภารัตน์   จันทร์มาลา
3. เด็กหญิงศิริญญา   ทิพชาติ
 
1. นางสาวนิตยา   ไชยปัญหา
2. นางจันจีรา   ชมจันทร์
 
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรพงศ์  เรืองสวัสดิ์
 
1. นายประสิทธิ์   หลวงปราบ
 
21 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุรเดช   มาตราช
 
1. นางเนาวรัตน์   เรืองรุจี
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัยนา   ทิพชาติ
 
1. นางเนาวรัตน์   เรืองรุจี
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรพงษ์   เรืองสวัสดิ์
 
1. นางรัตนา   หลวงปราบ
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษธีรา  ศูนย์จันทร์
2. เด็กหญิงจารุวัลย์   สิมสาร
3. เด็กหญิงเกณิกา   ธิวะโต
 
1. นางอรทัย   กางทอง
2. นางรัตนา   หลวงปราบ
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤตธิรา  ศูนย์จันทร์
2. เด็กหญิงจารุวัลย์  สิมสาร
3. เด็กชายสิทธิเดช  โพคะชัย
 
1. นางอรทัย   กางทอง
2. นางสาวอรุณี   ไชยเชษฐ์
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐภา  ศรีประภา
2. เด็กหญิงดาราวรรณ   มาตราช
3. เด็กหญิงวิิไลพร   วิเจียร
 
1. นางอรทัย   กางทอง
2. นางเนาวรัตน์   เรืองรุจิ
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิภาณ  ศูนย์จันทร์
2. เด็กชายปิยะวัฒน์   จันทร์มาลา
 
1. นางสาวเกศราภรณ์  ศรีสวัสดิ์
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กชายธนพล   ศิริบุตร
2. เด็กหญิงพรพิมล  เรืองสวัสดิ์
3. เด็กชายอนุสรณ์  สร้างช้าง
 
1. นางสาวเกศราภรณ์   ศรีสวัสดิ์
2. นางธรรมนูญ   ทัศนพงษ์
 
29 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 80.72 ทอง 11 1. เด็กชายธีรวัฒน์   พรมสิทธิ์
 
1. นางรัตนา   หลวงปราบ
 
30 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงเด็กหญิงอรญา  ศรีมนตรี
 
1. นายประสิทธิ์   หลวงปราบ
 
31 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 79.78 เงิน 8 1. เด็กชายศรีสวัสดิ์   เปลี่ยนอ่ำ
 
1. นางรัตนา   หลวงปราบ
 
32 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงอรญา  ศรีมนตรี
 
1. นายประสิทธิ์   หลวงปราบ
 
33 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอัจฉรา มาลุน  มาลุน
 
1. นางรัตนา   หลวงปราบ
 
34 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 77.43 เงิน 7 1. เด็กชายอนุสรณ์  จันทร์มาลา
 
1. นายประสิทธิ์   หลวงปราบ