สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรางคณา  ไฝสีทา
 
1. นางจารุวรรณ  สุวรรณชัยรบ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิพัฒน์  ดาบสมศรี
 
1. นางนุดาวัลย์  สัมฤทธิคุณากร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ทิพม่อม
 
1. นางป้องกลิ่น  เพียรชนะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพจมาน  สุจริต
 
1. นางนุดาวัลย์  สัมฤทธิคุณากร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   พวงจันทร์
 
1. นางป้องกลิ่น  เพียรชนะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนโชติ  พาชอบ
 
1. นางอุไรลักษณ์  หัสกรรจ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง 5 1. เด็กชายโฆษิต  ลีทอง
 
1. นางนุดาวัลย์  สัมฤทธิคุณากร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริรักษ์  สุนทรสวัสดิ์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ทิพม่อม
 
1. นางนุดาวัลย์  สัมฤทธิคุณากร
2. นางป้องกลิ่น  เพียรชนะ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 6 1. เด็กชายเทพประดิษฐ์  บุดดาคำ
 
1. นางอุไรลักษณ์  หัสกรรจ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.1 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิธิกร  โพธิ์สาวัง
2. เด็กหญิงไอลดา  ไฝสีทา
 
1. นางสุพรรณี  อุตระหงษ์
2. นางปราณี  ศรีลารักษ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 16 1. เด็กหญิงศุภกานต์  เอี่ยมโคกสูง
2. เด็กหญิงอาทิตยา  วาริคิด
 
1. นางนุดาวัลย์  สัมฤทธิคุณากร
2. นางปราณี  ศรีลารักษ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิกา  พาชอบ
2. เด็กหญิงกรวิภา  บุดดีคง
 
1. นายสมมาตย์  เพียรชนะ
2. นางนุดาวัลย์  สัมฤทธิคุณากร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรวิภา  บุดดีคง
 
1. นายสมมาตย์  เพียรชนะ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กชายศุภกิจ  จันทร์ธานี
 
1. นางสาวจรวยพร  เบ็ญจา
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร  นาเชียใต้
2. เด็กชายนันทวัฒน์  สิมมาแก้ว
3. เด็กชายปัญญา  แสงสว่าง
4. เด็กชายรัตนชัย  ระดาดิษ
5. เด็กชายอัคนิต  นาเตย
6. เด็กชายเจษฎา  ลีทอง
7. นางสาวเจษฎาภรณ์  วาริคิด
8. เด็กชายเหนือตะวัน  ลีทอง
 
1. นายธนพล  แจ่มจรัส
2. นางสาวจรวยพร  เบ็ญจา
3. นางสุวิมล  แซ่เล้า
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายช่อลดา  ศรีมุกดา
2. เด็กชายอพิพัฒน์  ดาบสมศรี
 
1. นายธนพล  แจ่มจรัส
2. นางปราณี  ศรีลารักษ์
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษ  เรียบไธสง
2. เด็กชายภาณุพงศ์  เหลือหลาย
3. เด็กชายวิราพ  ลีทอง
 
1. นายชัยวัฒน์  อินทรพาณิชย์
2. นางสุพรรณี  อุตระหงษ์
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจรัญญา  อินทร์เพ็ญ
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ลีทอง
3. เด็กชายพรพิพัฒน์  บุญประสิทธิ์
 
1. นายชัยวัฒน์  อินทรพาณิชย์
2. นางสมพร  ช่างนิรันดร์
 
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกีรติ  ลีทอง
2. เด็กชายอนุชิต  ลีทอง
3. เด็กชายเกษม  พานพินิจ
 
1. นายชัยวัฒน์  อินทรพาณิชย์
2. นางปัจรีย์  เครือทอง
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 9 1. นายณรงค์ศักดิ์  แสนศรีแก้ว
2. นายนันธวัช  เชิดชู
3. นายรัตนชัย  ระดาดิษ
 
1. นายธนพล  แจ่มจรัส
2. นางปัจรีย์  เครือทอง
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. นางสาวจุฑามาศ  ศรีวาจร
2. เด็กหญิงสิริรักษ์  สุนทรสวัสดิ์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ทิพม่อม
 
1. นางปัจรีย์  เครือทอง
2. นางวนิดา  วงศ์สุกัลป์
 
22 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 81.63 ทอง 10 1. เด็กชายอุดมศักดิ์  ลีทอง
 
1. นางประภาพร  บนปาก
 
23 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 85.11 ทอง 5 1. เด็กชายศุภรัตน์  สาขา
 
1. นางนุดาวัลย์  สัมฤทธิคุณากร
 
24 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทักษิณ  แดงสะอาด
 
1. นายธนพล  แจ่มจรัส
 
25 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 88.25 ทอง 4 1. นายวิวัฒน์  ลีทอง
 
1. นางสุวิมล  แซ่เล้า