สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงกวินตรา   วิไชมุล
2. เด็กหญิงกิติยา  เกตุจันทร์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  โพธิ์ชัย
4. เด็กหญิงพรธีรา  สาระพร
5. เด็กหญิงลลิตา  สิงห์โสภา
 
1. นางอรพันธ์  กองแก้ว
2. นางพรสวรรค์  วิชัย
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 16 1. เด็กชายขวัญแก้ว  วิชัย
2. เด็กชายพีระพงษ์  กะโห้แก้ว
 
1. นางประกายแก้ว  เตโชจิตร
2. นายสาโรจน์  ไชยคีนี