สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เกตุตากแดด
2. เด็กชายณัชพล  ฉ่ำสบาย
3. เด็กหญิงอรยมล  ประชานันท์
 
1. นายสาโรจน์  ไชยคีนี
2. นางประกายแก้ว  เตโชจิตร
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรายุทธ  วาระมุณี
2. เด็กชายวีรวัตร  พูลสุข
 
1. นางสาววิภารัตน์  คำสงค์
2. นางประกายแก้ว  เตโชจิตร