สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางคำ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กชายธนันชัย  สนทะนาวงศ์
2. เด็กหญิงธาริณี  บาบุญ
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ภิญโญ
4. เด็กหญิงศิรินยา  โยลัย
5. เด็กหญิงเจษวรินทร์  กุลชาติ
 
1. นางนฤมล  กุลชาติ
2. นายวีรชน  กุลชาติ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หมันหมาด
 
1. นายยุธยา  กุลชาติ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภัทร  ศิริอัด
2. เด็กชายธิเบต  เขียวมณี
3. เด็กชายปิติ  อินทร์พจน์
4. เด็กชายภิญโญ  บุญยืน
5. เด็กชายศรัณย์  ทอแมะ
6. เด็กชายสิทธิโชค  จอมประมาณ
 
1. นายวิรัตน์  กุลชาติ
2. นายสถิตย์  วิเศษชู
3. นางสาววรุณศิริ  เพ็งเภา