สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพตชร  สายแก้ว
2. นางสาวรัตน์สุดา  ปัญญารักษ์
3. นางสาวอิสรา  เดชฤดี
 
1. นายภคพล  โถแพงจันทร์
2. นายศักดิ์ประยูร  ดาบลาอำ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายกฤษนัย  คำอาจ
2. เด็กชายทวีศิลป์  ชาประดิษฐ์
3. เด็กหญิงสราวัลย์  บุญไสย
 
1. นางเนตรนภิส  แพงพา
2. นายชัยระวี  สรรพโส
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 16 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มายุน
 
1. นายภคพล  โถแพงจันทร์