สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.5 ทอง 17 1. เด็กชายปัฐพี  สินอยู่
2. เด็กหญิงเจนจิรา  พรมพิลา
 
1. นางสาวอมรศิลป์  จันทร์ทองศรี
2. นางวันทนา  แฝงจันทร์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.65 ทอง 13 1. เด็กชายสรวิศ  สีหามาตย์
 
1. นายภคพล  โถแพงจันทร์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปราโมทย์  วรรณเจริญ
 
1. นายภคพล  โถแพงจันทร์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. นายนพนันท์  นามปากดี
2. เด็กชายมเหศักดิ์  สุโพธื์
 
1. นายภคพล  โถแพงจันทร์
2. นางสาวจิตรา  พรมพล
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงกมล  บัวนาค
2. เด็กหญิงฐิติพร  บุญสมัย
3. เด็กหญิงธิชา  คันลาสิทธิ์
4. เด็กหญิงนัชดา  แพงพา
5. เด็กหญิงพัชรธิดา  วงษ์งาม
6. เด็กหญิงอธิติยา   ดำรงจิตร
 
1. นางเนตรนภิส  แพงพา
2. นางจันทิราภรณ์  ทามณี
3. นางวนิดา  อาษาเสน
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. นางสาวจุลเกษ  ยิ่งชาติ
2. เด็กหญิงยุพิณ  พลน้อย
3. เด็กชายวายุ  ลาดแดง
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เคนสีลา
5. เด็กหญิงสุพัตตา  อ้วนทา
6. นางสาวสุภัสตา  ขจรจันทร์
 
1. นางบรรทม  สาระไชย
2. นางวิมลศรี  ดรดีเลิศ
3. นางสาวจิตรา  พรมพล