สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วันกิ่ง
2. เด็กหญิงทิตยา  แสงวงค์
3. เด็กชายธวัชชัย  หมุนลี
4. เด็กหญิงธันยพร  เพชรพรรณ
5. เด็กหญิงนันทกานต์  วรรณวาส
6. เด็กหญิงพรชิตา  พรมวัง
7. เด็กหญิงพาขวัญ  เหลือหลาย
8. เด็กชายภคพร  เพชรพรรณ
9. เด็กหญิงมณีรัตน์  เหลาแตว
10. เด็กหญิงวรางคณา  เพชรพรรณ
11. เด็กหญิงสิริยากร  กิ่งป้อง
12. เด็กหญิงสิริรักษ์  ชาตะรักษ์
13. เด็กชายอนันตพร  บุญสม
14. เด็กหญิงอภิรัตน์  อุสาพรหม
15. เด็กชายเพชรพิทักษ์  ชาตะรักษ์
 
1. นายศราวุฒิ  ชาตะรักษ์
2. นางราตรี  เพชรพิชัย
3. นางรัตน์ใจ  บุตรศรี
4. นางสุนทรี  วงศ์กาฬสินธุ์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรชิตา  พรมวัง
2. เด็กหญิงภคพร  เพชรพรรณ
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  เหลาแตว
 
1. นางราตรี  เพชรพิชัย
2. นางรัตน์ใจ  บุตรศรี
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิมลพร  ปิยะนันท์
 
1. นายศราวุฒิ  ชาตะรักษ์