สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. นางสาววีรดา   โคกฉวะ
 
1. นายสำเริง   เลิศสงคราม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา   เริ่มศรี
 
1. นายสำเริง   เลิศสงคราม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงวรัญญา   ก้องเวหา
 
1. นางอัจฉรากรณ์   อยู่เย็น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงวรรณวิษา   คำคูณ
 
1. นายสำเริง   เลิศสงคราม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์   วงค์คำจันทร์
2. เด็กหญิงลีลาวดี   เพลิดพราว
3. เด็กหญิงวรัญญา   ก้องเวหา
 
1. นางนิลุบล  แสนวันดี
2. นางสงสาร  แก้วคำแสน
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปิยะวัฒน์  ตาทิพย์
2. นางสาววีรดา  โคกฉวะ
3. นายสุรศักดิ์  แพงคำฮัก
 
1. นางไพรพร  การงานดี
2. นางนิตยา  สงฆ์ธรรม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  ตาทิพย์
 
1. นางไพรพร  การงานดี
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. นางสาวธัญชนก  ทองชัย
2. นางสาวธัญยารัตน์  สอนแก้ว
3. นางสาวนันทวัน  ผาสุก
 
1. นางสาวน้ำฝน  ศรีสม
2. นางสาววิมลรัตน์  บรรณารักษ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงบุษกร  แสนละมุล
2. เด็กชายรุ่งเรืองศักดิ์  เลิศสงคราม
3. เด็กชายอนวัช  ผันผ่อน
 
1. นางสาวน้ำฝน  ศรีสม
2. นางสาววิมลรัตน์  บรรณารักษ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.2 ทอง 12 1. เด็กหญิงสุตภาวี   เชียงกางกุล
 
1. นางสาวจารุวรรณ   จิราภรณ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.8 ทอง 17 1. เด็กหญิงเบญญาภา   ก้องเวหา
 
1. นางวิรันตรี   ภาวงศ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 21 1. เด็กชายธีรกานต์   พันโภคา
2. เด็กหญิงสโรชา   เริ่มศรี
 
1. นางอัจฉรากรณ์   อยู่เย็น
2. นางสาวประไพ   ไพโสภา
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.7 ทอง 14 1. เด็กหญิงกุลนารี   เลิศสงคราม
2. เด็กชายธนโชติ ป  านเพชร
 
1. นางอัจฉรากรณ์   อยู่เย็น
2. นางสาววิมลรัตน์   บรรณารักษ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายธนวัฒน์   ประครองวงศ์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์   บุราณเดช
 
1. นายสุริย์   ศรีเครือดง
2. นางสาววิมลรัตน์   บรรณารักษ์
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชลธิชา   เริ่มศรี
2. เด็กหญิงสุภัสสร   สีราชเลา
 
1. นายอภิสิทธิ์   พานะลม
2. นางวิรันตรี   ภาวงศ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุภัสสร   สีราชเลา
 
1. นางสงสาร   แก้วคำแสน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. นายธนวัฒน์   ประครองวงษ์
 
1. นางสาวสงสาร  แก้วคำแสน
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบัญญัติ  พรมเทา
2. เด็กชายภานุวัฒน์  อรัญหล้า
3. เด็กชายเจษฎา  อ่อนรัตน์
 
1. นายประดิษฐ์  แก้วคำแสน
2. นายวัชระ  อรรคฮาดศรี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณวิษา   คำคูณ
 
1. นายประดิษฐ์   แก้วคำแสน
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. นายชินวัตร  พานิชย์
 
1. นายประดิษฐ์   แก้วคำแสน
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงฐิตราภา   อรรคฮาดศรี
 
1. นายประดิษฐ์   แก้วคำแสน
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชินวัตร  พานิชย์
 
1. นายประดิษฐ์  แก้วคำแสน
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงจิตรา  ดำแดง
 
1. นายประดิษฐ์  แก้วคำแสน
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงกุลนารี  เลิศสงคราม
2. เด็กหญิงนภชล  สีดามาตย์
3. เด็กหญิงนรินทร  มงคลมะไฟ
4. เด็กหญิงวนิดา  ภูมิโคตร
5. เด็กหญิงวรัชยา  โนนทิง
6. เด็กหญิงอัจฉรา  โกนสันเทียะ
7. เด็กหญิงเกวลิน  อรัญหล้า
8. เด็กหญิงเบญญาภา  ก้องเวหา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  จิราภรณ์
2. นางอัจฉรากรณ์  อยู่เย็น
3. นางกนกวรรณ  พานะลม
4. นางสาววิมลรัตน์  บรรณารักษ์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญชนก  ทองชัย
 
1. นางนิลุบล   แสนวันดี
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง 5 1. เด็กชายจารุกิตต์  แสนณรงค์
2. เด็กชายธนพนธ์  ผันผ่อน
3. เด็กชายนันทพงศ์  เวชกามา
4. เด็กชายศรายุทธ์  กองประมูล
5. เด็กชายเขษมศักดิ์  ฉลาดเจน
6. เด็กชายเอกพงษ์  มองเพชร
 
1. นายนพรัตน์  โคตรพัฒน์
2. นายประจักษ์  วะนาชัย
3. นายอภิสิทธิ์   พานะลม
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชีแพง
2. เด็กชายนฤปนาท   โนคำ
3. เด็กชายนันทพงศ์   ผันผ่อน
4. เด็กชายปริเยศ   หอมไสย์
5. เด็กชายภาณุพันธ์   ศรีลารัตน์
6. เด็กชายเมธี   ศรีโกมาตร
 
1. นายประจักษ์   วะนาชัย
2. นายนพรัตน์   โคตรพัฒน์
3. นายอภิสิทธิ์   พานะลม
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ปุยละเทิม
2. เด็กชายดรัสพงษ์  มูลศรี
3. เด็กชายทวีรัฐ  จันทร์ใส
4. เด็กชายธนันธร  ทองแย้ม
5. เด็กชายนันทวัฒน์  เลิศสงคราม
6. เด็กชายภัทรภูมิ  ศรีพอ
7. เด็กชายอานันท์  สามภักดี
8. เด็กชายเรืองฤทธิ์  สีพุทธา
 
1. นายอภิสิทธิ์   พานะลม
2. นายนพรัตน์  โคตรพัฒน์
3. นายประจักษ์  วะนาชัย
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวยุวธิดา  ศรีกุลคร
2. นางสาววีรดา  โคกฉวะ
3. นายสุรศักดิ์  แพงคำฮัก
 
1. นางสงสาร  แก้วคำแสน
2. นายประดิษฐ์   แก้วคำแสน
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิตราภา  อรรคฮาดศรี
2. เด็กหญิงปิยะดา  เพลิดพราว
3. เด็กหญิงพิชรัตน์  คำแพง
 
1. นางวิรันตรี  ภาวงศ์
2. นางไพรพร  การงานดี
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เริ่มศรี
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุราณเดช
3. เด็กหญิงสุภัสสร  สีราชเลา
 
1. นางไพรพร  การงานดี
2. นางนิตยา  สงฆ์ธรรม
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงทักษิณี  ชาญปรีชา
2. เด็กหญิงมณีนุช  แก้วคำแสน
3. เด็กหญิงเพชราภรณ์  แสงเพชร
 
1. นางนิตยา  สงฆ์ธรรม
2. นางวิรันตรี  ภาวงศ์
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญสุดา   ศรีเครือดง
2. เด็กหญิงสาวิตรี  กองประมูล
3. เด็กชายสุรศักดิ์  แพงคำฮัก
 
1. นางไพรพร  การงานดี
2. นางวิรันตรี  ภาวงศ์
 
34 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง 6 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์   วุฒิยานันท์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์   แสงกล้า
3. เด็กหญิงเมขลา   ศรีพอ
 
1. นางสาวประไพ   ไพโสภา
2. นางสาวขนิษฐา   มองเพชร
 
35 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายถวิล  หอมศรีลา
2. เด็กชายธนากร  โพธิ์สีลอย
3. เด็กชายอภิรักษ์  จงจิตร
 
1. นางสาววิมลรัตน์  บรรณารักษ์
2. นางกนกวรรณ  พานะลม