สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนยาวประชากรอุปการ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธนกฤต  สมบัติศรี
 
1. นายวันชัย  พันพละ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 40.4 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายณัฐดนัย  ไชยยา
 
1. นางศรีสุวรรณ  แผ่นคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84.5 ทอง 15 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ขำกิ่ง
 
1. นางศรีสุวรรณ  แผ่นคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงภิญญา  สีลา
2. เด็กชายรชต  ยืนนาน
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  หาญธงชัย
 
1. นายวันชัย  พันพละ
2. นางหงษ์ทอง  ศรีนุกูล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 60.17 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ยิ่งยืน
2. เด็กหญิงอุมารินทร์  ศริบุญ
3. เด็กชายไกรวิทย์  ตั้งตระกูลชัยยะ
 
1. นางศรีสุรรณ  แผ่นคำ
2. นางถวัลย์  คำคุณคำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนิดา  โคตรพรม
2. เด็กหญิงหทัยชนก  ภูมิเพ็ง
 
1. นางศรีสุวรรณ  แผ่นคำ
2. นางมยุรี  เชื้อกูล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายรชต  ยืนนาน
 
1. นายวันชัย  พันพละ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  ปัญญาคุณ
 
1. นางสุกัญญา  แก้วทรายขาว