สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 38.8 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมอิศร
 
1. นางสาวประภัสสร  น้อยโสม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ขันอาสา
 
1. นายเรืองศิลป์  ปิ่นใจ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงชุติมน  สายสุด
2. เด็กชายธนากร  โสนะรัตน์
3. เด็กหญิงอภิสรา  คำใบศรี
 
1. นางวิจัย  ติ่งหมาย
2. นายสาคร  ติ่งหมาย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 10 1. เด็กชายกมลกร  วิปัดทุม
2. เด็กชายพิษณุกรณ์  มาดมูล
3. เด็กชายอนุพงษ์  สลับแก้ว
 
1. นางเพชร  สายไทย
2. นางทิพยรัตน์  ฝูงใหญ่
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงสุภาวดี  มาลัย
 
1. นางวรรณภา  ศรีสุข
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง 10 1. นางสาวกรรณิการ์  ยางศรี
2. เด็กหญิงธิญาดา  อาวะสานต์
3. นางสาวอทิตยา  แพนภูเขียว
 
1. นางมนทิรา  เหาะเหิน
2. นางสาวสมถวิล  ภวภูตานนท์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายนันทวัช  ยอดจำปา
2. เด็กชายสุรชัย  ปิ่นใจ
 
1. นายขาตรี  สรรพโส
2. นางสาวสมถวิล  ภวภูตานนท์
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายโกสินทร์  สอยลอย
 
1. นางวิจัย  ติ่งหมาย
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายพัชรพล  อัมทฤทธิ์
2. เด็กชายวิทยา  วันคณะ
 
1. นายทวีศักดิ์  ธิอัมพร
2. นางวิจัย  ติ่งหมาย