สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 59.54 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงกิตติมา  ศรีพิมพ์สอ
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยริปู
3. เด็กหญิงวรินทร  มุงคุณแก้ว
 
1. นางโมรี  วัฒนราช
2. นางบุญฉลอง  ไชยเพชร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 18.28 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  มายูร
2. เด็กชายศรเทพ  ดาทอง
 
1. นายจิระวัฒน์  อำมุกคะ