สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  พรมไพสน
2. เด็กชายสุรธัช  บุตรเพ็ง
 
1. นางสาวสุวจี  สุวรรณชัยรบ
2. นางบุญฉลอง  ไชยเพชร
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตตราภรณ์  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  ไพรีรณ
3. เด็กหญิงปนัดดา  วงษ์ศรีแก้ว
 
1. นางวรนุช  การุญ
2. นางสาวนิดา  ศรีสร้อย
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิรัชญา  กัลยาบำเรอ
2. เด็กหญิงสิรินธรารัตน์   กิณเรศ
3. เด็กหญิงอภิชญา  ไกลผา
 
1. นางสุพัตรา  มูลธิสาร
2. นางสาวนิดา  ศรีสร้อย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนันพร  ศิริจันทร์บุตร
2. เด็กหญิงน้ำฟ้า  มณีนาค
3. เด็กหญิงพรพรรณ  พรหมพิมพ์
4. เด็กหญิงวรินรัชต์  เทศประสิทธิ์
5. เด็กหญิงศุภิสรา  ป้องกัน
 
1. นางเรือนใจ  อินทร์อ่อน
2. นางสาววิภาวรรณ  พละศักดิ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลนันทน์  ปะจิตตังโข
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ลาดนอก
3. เด็กหญิงบุญขวัญข้าว  ศรีทัพไทย
4. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ศรีสร้อย
5. เด็กหญิงสาวิตรี  ผลถวิล
 
1. นางเรือนใจ  อินทร์อ่อน
2. นางสาวเทียนทอง  ยืนยั่ง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ผงสินธ์สุ
2. เด็กหญิงจิราพร  อินธิ
3. เด็กหญิงชัญกาญจน์  ศิริคุณ
4. เด็กหญิงศศิประภา  สติยศ
5. เด็กหญิงสิรินันท์  กระโจม
 
1. นายเอกวิทย์  พรมดิราช
2. นางนภาภรณ์  พละศักดิ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมธุรดา  ภูผิวโคก
 
1. นายทองเพชร  การุญ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญสิริ  ศรีโยหะ
2. เด็กชายวัชรพล  ฮวดมาลัย
 
1. นายเอกวิทย์  พรมดิราช
2. นางสาวนาฏสินี  พลเศษ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วมุงคุณ
2. เด็กหญิงจิรชิตา  อินจิ๋ว
3. เด็กหญิงฉันท์ชญา  ทอนฮามแก้ว
4. เด็กหญิงฐิติชญา  นามแสน
5. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ศรีสร้อย
6. เด็กหญิงณัฐนิชา  พลแสน
7. เด็กชายนุชวรา  สรรพโชติ
8. เด็กหญิงพุทธพร  ชาวหะศรี
9. เด็กหญิงวรางคณา  ปัญญาไว
10. เด็กหญิงสิรารมย์  สุวรรณเจริญ
 
1. นางเรือนใจ  อินทร์อ่อน
2. นางจำรูญศรี  ดอกจันทน์
3. นายทองเพชร  การุญ
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ธิวะโต
2. เด็กหญิงกิรณา  ดาวเศรษฐ
3. เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณชัยรบ
4. เด็กหญิงชนัญญา  ทรัพย์สมบัติ
5. เด็กหญิงธนพร  สัตถาผล
6. เด็กหญิงธนัญวรัตน์  สุวรรณชัยรบ
7. เด็กหญิงพรทิพย์  ธรรมติกาแดง
8. เด็กหญิงพัชรี  เจริญไชย
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วมุงคุณ
10. เด็กหญิงภคพร  พันแพง
11. เด็กหญิงภัทรวดี  กงพาน
12. เด็กหญิงวีนัสลิน  เพ็งแสง
13. เด็กหญิงศุวิมล  ภูมีกาส
14. เด็กหญิงอฑิติญา  กุละนาม
15. เด็กหญิงอริศรา  วิชนา
 
1. นางฉันทนา  ศรีสุพล
2. นางรุจิลักษณ์  สุวรรณชัยรบ
3. นางพานิช  พลศรีดา
4. นางพิฌญาธารณ์  วงศิริวรกุล
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วะทันติ
 
1. นางสุพัตรา  มูลธิสาร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญาดา  หมั้นจิตร
 
1. นายอรุณรุ่ง  โตพัน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอโณทัย  ธรรมกุลธีระกิจ
 
1. นางพิกุล  แสงศรี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชญาดา  หมั้นจิตร
 
1. นายอรุณรุ่ง  โตพัน
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอโณทัย  ธรรมกุลธีระกิจ
 
1. นายอรุณรุ่ง  โตพัน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญาดา  หมั้นจิตร
 
1. นางพิกุล  แสงศรี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอโณทัย  ธรรมกุลธีระกิจ
 
1. นายอรุณรุ่ง  โตพัน
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชญาดา  หมั้นจิตร
 
1. นายอรุณรุ่ง  โตพัน
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอโณทัย  ธรรมกุลธีระกิจ
 
1. นายอรุณรุ่ง  โตพัน
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญาดา  หมั้นจิตร
 
1. นายอรุณรุ่ง  โตพัน
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงกุลนันทน์  ปะจิตตังโข
2. เด็กหญิงจุฑามณี  ที่อร่าม
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  สุขจิตวิบูรณ์
4. เด็กชายธนาวุฒิ  กิณเรศ
5. เด็กหญิงปนัดดา  ธรรมชาติ
6. เด็กชายภูริพงศ์  โชนอนุ
7. เด็กชายอภิรักษ์  พรมดีราช
8. เด็กหญิงอรรวินท์  แจ่มประแดง
 
1. นายวีระศักดิ์  พิจารณ์
2. นางพิฌญาธารณ์  วงศิริวรกุล
3. นางเรือนใจ  อินทร์อ่อน
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรวรรธน์  แก้วเนตร
2. เด็กชายรัชนาท  ศิริคุณ
 
1. นายอรุณรุ่ง  โตพัน
2. นางสาวกัลยานี  บาลตำบล
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แสพลกรัง
2. เด็กหญิงนัดนารินทร์  ศรีสุข
3. เด็กหญิงนิลวรรณ  สีหาคง
 
1. นายไชยา  ศรีสร้อย
2. นางสมจิต  ศรีกุล
 
24 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงนริศรา  พรหมพิมพ์
2. เด็กหญิงสุนัสา  พัฒนา
3. เด็กหญิงสุพัสศร  สมยา
 
1. นางรัชกรณ์  พรเอนก
2. นางนุชนาช  วงศ์ศรีลา
 
25 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  นรสาร
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ตาดี
 
1. นางธัญลักษณ์  อัคพิน
2. นางสาวนาฏสินี  พลเศษ
 
26 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 10 1. เด็กชายวสุพล  ปักกาเวสา
2. เด็กหญิงอาทิจลักษณ์  เจ้าดารี
 
1. นางธัญลักษณ์  อัคพิน
2. นางสาวนาฏสินี  พลเศษ
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวัน  เพชรจำปาชนบท
2. เด็กชายจีรภาส  ใหญ่คุณ
3. เด็กหญิงฐานิดา  ดาวศรีคูณเมือง
4. เด็กหญิงประกาย  มหาสุข
5. เด็กหญิงภัทราวดี  มาตราช
6. เด็กหญิงลักขณา  สุวรรณชัยรบ
7. เด็กหญิงวรัญญา  ลีทอง
 
1. นางพิฌญาธารณ์  วงศิริวรกุล
2. นางรุจิลักษณ์  สุวรรณชัยรบ
3. นางพานิช  พลศรีดา
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  หมั้นจิตร
2. เด็กชายวสุ  เข็มทอง
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  โพสาวัง
 
1. นางสมจิต  ศรีกุล
2. นางพานิช  พลศรีดา
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรายุ  ลีทอง
2. เด็กชายจิรโชติ  โพธิ์มงคล
3. เด็กชายภูบดินทร์  หลอดเหลา
 
1. นายไชยา  ศรีสร้อย
2. นายสะอาด  นามมั่น
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธราดล  คะสีทอง
2. เด็กชายอชิตพล  จันทร์สุข
3. เด็กชายอิสระพงศ์  กอแก้ว
 
1. นายไชยา  ศรีสร้อย
2. นางสาวนิดา  ศรีสร้อย
 
31 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กชายโอฬาร  กุละนาม
 
1. นายจิระวัฒน์  อำมุกคะ