สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 49.2 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงศศินันท์  โสมงาม
 
1. นางไวรัลยา  ผ่านสุวรรณ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงปพิชญา  ปิมปาตัน
 
1. นางไวรัลยา  ผ่านสุวรรณ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติภัทร  สอนสมนึก
2. เด็กชายธนพงษ์  ศรีเงิน
3. เด็กชายปัญญากร   กลยนีย์
4. เด็กชายพิเชษฐ์ไชย  กลยนีย์
5. เด็กชายศิวัฒน์  อ้วนอินทร์
6. เด็กชายอรรพร  วรดี
 
1. นายสุวัฒน์  กลยนี
2. นายประยุทธ  เกตุวงศ์ษา
 
4 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิจติทัศน์    สุราราช
2. เด็กหญิงอารียา   อุปรีย์
 
1. นางคำขอ   สุวรรณไตย
2. นางเด่นจันทร์   ชนะวรรโณ
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐภัทร    พรหมมี
 
1. นางเอื้องฟ้า   โลเชียงสาย
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กชายตรัยเทพ   ไชยวุฒิ
2. เด็กชายศิขรินทร์   อ้วนอินทร์
 
1. นางอารี   แก้วดี
2. นายไพรบ    บุตรแสง