สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงรวินณิภา  อุปรีย์
 
1. นางปิยรัตน์  ท้าวเพชร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คณะวาปี
 
1. นางอุไรวรรณ  พรหมพินิจ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉัตรชัย  สีคราม
 
1. นางปิยรัตน์  ท้าวเพชร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปราญชลี  ศรีพุทธา
2. เด็กหญิงพัณณิตา   บุญมี
 
1. นายสากล  โพธิราช
2. นางจันทิมา  คำหล้า
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายสหรัถ  โชคเงิน
 
1. นางศุภวรรณ  ชินโณ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา  มัคคัปผลานนท์
 
1. นางจันทิมา  คำหล้า
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กชายคูณทรัพย์  ทองคำ
2. เด็กชายพิชัยยุทธ  อุ่นใจ
3. เด็กชายวรเมธ  คำคูณเมือง
 
1. นางปาริชาติ  มีสูงเนิน
2. นายเฉลิมชัย  อภิวัชระกุล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ไมยโภคา
 
1. นายสากล  โพธิราช
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คณะวาปี
2. เด็กหญิงอริศรา  วงศ์คำจันทร์
 
1. นางสาวจิรารัตน์  บุญพูน
2. นางอุไรวรรณ  พรหมพินิจ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลรินทร์  อินแตน
2. เด็กหญิงรวินณิภา  อุปรีย์
 
1. นายปิยรัตน์  ท้าวเพชร
2. นางจันทิมา  คำหล้า
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติมา   พินิจพรม
2. เด็กหญิงธนารีย์  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงธิญาดา   กาญบุตร
4. เด็กหญิงภัทรวดี   พิลาชัย
5. เด็กหญิงศิริพร   วรราช
6. เด็กหญิงสุนิสา   จันทร์พวง
 
1. นางปิยรัตน์  ้ท้าวเพชร
2. นางจันทิมา  คำหล้า
3. นางปาริชาติ  มีสูงเนิน
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงญาราภรณ์  โคธิเสน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พลมาตย์
3. เด็กหญิงสุวรรณภา  แก้วมุงคุณ
 
1. นางปิยรัตน์  ท้าวเพชร
2. นางจันทิมา  คำหล้า
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลพร  ธงศรีนารถ
2. เด็กหญิงฐิติมา  พึ่งแสงจันทร์
3. เด็กหญิงพัชราภา  ทองพิมพ์
 
1. นางนิตยา  สมจิตร
2. นางศุภวรรณ  ชินโณ
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 11 1. เด็กชายปกรณ์  อายุศรี
2. เด็กชายวรินทร  สาระพันต์
3. เด็กหญิงเข็มมิกา  คำหล้า
 
1. นางอรพินท์  ศิริบำรุง
2. นางวรินยุพา  พิลาชัย
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัชพล   นวลเพ็ญ
 
1. นางสาวเอมอร  พิยารักษ์
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายถิรวัฒน์  รัตนชัย
 
1. นายเฉลิมชัย  อภิวัชรกุล
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภาวินี  อธิจร
2. เด็กชายรัฐภูมิ  มาลา
3. เด็กชายวิวัฒน์  เศษวงศ์
 
1. นางปิยรัตน์  ท้าวเพชร
2. นางสาวเอมอร  พิยารักษ์