สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คณะวาปี
 
1. นางอุไรวรรณ  พรหมพินิจ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กชายคูณทรัพย์  ทองคำ
2. เด็กชายพิชัยยุทธ  อุ่นใจ
3. เด็กชายวรเมธ  คำคูณเมือง
 
1. นางปาริชาติ  มีสูงเนิน
2. นายเฉลิมชัย  อภิวัชระกุล
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลรินทร์  อินแตน
2. เด็กหญิงรวินณิภา  อุปรีย์
 
1. นายปิยรัตน์  ท้าวเพชร
2. นางจันทิมา  คำหล้า