สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉัตรชัย  สีคราม
 
1. นางปิยรัตน์  ท้าวเพชร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ไมยโภคา
 
1. นายสากล  โพธิราช
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คณะวาปี
2. เด็กหญิงอริศรา  วงศ์คำจันทร์
 
1. นางสาวจิรารัตน์  บุญพูน
2. นางอุไรวรรณ  พรหมพินิจ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติมา   พินิจพรม
2. เด็กหญิงธนารีย์  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงธิญาดา   กาญบุตร
4. เด็กหญิงภัทรวดี   พิลาชัย
5. เด็กหญิงศิริพร   วรราช
6. เด็กหญิงสุนิสา   จันทร์พวง
 
1. นางปิยรัตน์  ้ท้าวเพชร
2. นางจันทิมา  คำหล้า
3. นางปาริชาติ  มีสูงเนิน
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงญาราภรณ์  โคธิเสน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พลมาตย์
3. เด็กหญิงสุวรรณภา  แก้วมุงคุณ
 
1. นางปิยรัตน์  ท้าวเพชร
2. นางจันทิมา  คำหล้า
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลพร  ธงศรีนารถ
2. เด็กหญิงฐิติมา  พึ่งแสงจันทร์
3. เด็กหญิงพัชราภา  ทองพิมพ์
 
1. นางนิตยา  สมจิตร
2. นางศุภวรรณ  ชินโณ
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 11 1. เด็กชายปกรณ์  อายุศรี
2. เด็กชายวรินทร  สาระพันต์
3. เด็กหญิงเข็มมิกา  คำหล้า
 
1. นางอรพินท์  ศิริบำรุง
2. นางวรินยุพา  พิลาชัย
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัชพล   นวลเพ็ญ
 
1. นางสาวเอมอร  พิยารักษ์
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายถิรวัฒน์  รัตนชัย
 
1. นายเฉลิมชัย  อภิวัชรกุล
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภาวินี  อธิจร
2. เด็กชายรัฐภูมิ  มาลา
3. เด็กชายวิวัฒน์  เศษวงศ์
 
1. นางปิยรัตน์  ท้าวเพชร
2. นางสาวเอมอร  พิยารักษ์