สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูมินทร์   ทองแก้ว
2. เด็กหญิงรัชฏนพร   ถึงภูวง
 
1. นางวลัยรัตน์   งามสิทธิ์
2. นางสาวธรรมนัด   โถบำรุง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 10 1. นายกล้องหล้า   สีเทียวไทย
 
1. นายวชิรวิชญ์   อุระแสง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐติการต์   วงค์สีลา
 
1. นายวชิรวิชญ์   อุระแสง
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กชายชัชวาลย์   นาดีศรีสุข
2. เด็กชายสรยุทธ   ทาอินทะ
 
1. นางวลัยรัตน์   งามสิทธิ์
2. นางสาวธรรมนัด   โถบำรุง
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงสรัญญา   นรบุตร
2. เด็กหญิงเกวลิน   พิษสุวรรณ
 
1. นายฉัตรชัย   ถานะลุน
2. นางสาวกัลยวรรธน์  อุปศักดิ์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. นางสาวกฤติยา   อุปพงษ์
2. นางสาวสุมิตรา   เวฬุวนารักษ์
 
1. นายฉัตรชัย   ถานะลุน
2. นางจุฑารัตน์  สุวรรณ