สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. นางสาวกาญจนา   สีเทียวไทย
 
1. นางรุ่งนภา   โถบำรุง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงชรีพร  นรบุตร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   คุณพิมโพธิ์
 
1. นางสาวยุพิน  โถคำนาม
2. นางสาวมณีรัตน์   ไวจำปา
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุณยาพร   เสมอพิทักษ์
2. เด็กหญิงสุชานันท์   ทาระสา
3. เด็กหญิงเกวลิน   พิษสุวรรณ
 
1. นางสาวธรรมนัด   โถบำรุง
2. นางสาวหยาดฝน   สุวรรณศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา   ปุยฝ้าย
2. นางสาวพิยดา   พรมชิตมาตร
3. นางสาวศิริลักษณ์   สีเทียวไทย
 
1. นางสาวธรรมนัด   โถบำรุง
2. นางวลัยรัตน์   งามสิทธิ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณภา   เครือแวงมล
2. นางสาวศิริวรรณ   วงศรีลา
 
1. นางวลัยรัตน์   งามสิทธิ์
2. นางสาวธรรมนัด   โถบำรุง
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิติราษฎร์   สะหะไชย
2. เด็กชายนริติภัทร   ไชยเชษฐ์
 
1. นางสาววัลย์วิภา   บุบผา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทราวดี   โพธิโคตร
2. เด็กหญิงรัชฎนพร   ถึงภูวง
3. เด็กหญิงลลดา   จิตจักร
4. เด็กหญิงสุพิชญา   วงศรีลา
5. เด็กชายเทพฤทธิ์   นรบุตร
 
1. นายสีลา   กาแก้ว
2. นางสาวปัทมาภรณ์  สุภูตัง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราพัชร   ดาบพลอ่อน
2. เด็กหญิงพรชิตา   วงศรีลา
3. นางสาวพิยดา   พรมชิตมาตร
4. นางสาวศิริวรรณ   วงศรีลา
5. เด็กหญิงสุดารัตน์   วงศรีลา
 
1. นางจรรยา  โถชาลี
2. นายสีลา   กาแก้ว
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.85 ทอง 10 1. นายรัชพล   โถชาลี
 
1. นายสีลา   กาแก้ว
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.5 ทอง 11 1. เด็กชายเทพฤทธิ์   นรบุตร
 
1. นางทิพญา   สุขสำราญ
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา   สีเทียวไทย
2. เด็กหญิงคีตภัทร   ศรีทอง
3. นางสาวณัฐณิชา   โถชาลี
4. เด็กหญิงวชิราญาณ์   นรบุตร
5. เด็กหญิงศิริรัตน์   จันทร์เพ็งเพ็ญ
6. นางสาวศิริลักษณ์   สีเทียวไทย
7. เด็กหญิงสุพัตรา   พื้นผา
8. เด็กหญิงอารียา   พิษสุวรรณ
 
1. นางสาวนภัสสร   คำจ้อย
2. นางสาวกัลยวรรธน์   อุปศักดิ์
3. นางสาววรรณภา   โสมชัย
4. นางจุฑารัตน์  สุวรรณ
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   นรบุตร
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์   คำมะเมือง
3. เด็กหญิงวิศรุต   บุญเกิด
4. เด็กชายอภิวัฒน์   โถชาลี
5. เด็กชายเทพฤทธิ์   นรบุตร
 
1. นายสีลา   กาแก้ว
2. นายเกริกเกียรติ   เผ่ามงคล
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรชิตา   วงศรีลา
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง   ศรีเทียวไทย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   วงศรีลา
 
1. นางสาววิยะดา   ก้อนธิงาม
2. นางรุ่งนภา   โถบำรุง
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิภาพร   อุ่นทรัพย์
2. เด็กชายสุวชัช   นรบุตร
 
1. นายฉัตรชัย   ถานะลุน
2. นายนำพล   ถาปันแก้ว
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงณิชาภัทร   โถชาลี
2. เด็กหญิงมุขสุดา   สุ่นศรี
 
1. นางวลัยรัตน์   งามสิทธิ์
2. นางสาววัลย์วิภา   บุบผา
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรพัฒน์   ทัศมี
2. เด็กชายอภิวัฒน์   พิมพา
 
1. นางจรรยา   โถชาลี
2. นางวัลย์วิภา   บุบผา
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรวัฒน์   วงศรีลา
2. เด็กชายภานุวัฒน์   พลาดอินทร์
 
1. นางวลัยรัตน์   งามสิทธิ์
2. นางธรรมนัด   โถบำรุง
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงปุณยาพร   เสมอพิทักษ์
2. เด็กหญิงวริศรา   โถชาลี
 
1. นายฉัตรชัย   ถานะลุน
2. นายนำพล   ถาปันแก้ว
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์   รัตนะ
2. เด็กหญิงโสพิศนภา   โถชาลี
 
1. นางจรรยา   โถชาลี
2. นางสาวธรรมนัด   โถบำรุง
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชรพงษ์   มาตขาว
2. เด็กหญิงสาลินี   ศิริบุตร
 
1. นางจรรยา   โถชาลี
2. นางสาวธรรมนัด   โถบำรุง
 
21 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤติยา   อุปพงษ์
2. นางสาวปินตญา   สีเทียวไทย
3. นางสาวปิยฉัตร   คนเพียร
 
1. นางสาวกรณิกา  โถบำรุง
2. นางรุ่งนภา   โถบำรุง
 
22 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์   คุณพิมโพธิ์
2. เด็กชายราชมงคล   โถชาลี
 
1. นางจันลา   โถชาลี
2. นางพงษ์รับภา   ดาพรม
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิชิต   โถชาลี
 
1. นายนำพล  ถาปันแก้ว
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร์   โพธิ์ศรี
2. เด็กชายวิชิต   โถชาลี
 
1. นายฉัตรชัย  ถานะลุน
2. นายนำพล  ถาปันแก้ว
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายยศภัทร   บุญเกิด
2. เด็กชายสรยุทธ   สีเทียวไทย
 
1. นายฉัตรชัย   ถานะลุน
2. นายนำพล   ถาปันแก้ว