สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเปือย สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏธิดา   ทองสุทธิ์
 
1. นางวิรัตน์  อัมราช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงข้าวหอม  สุวรรณ์
 
1. นางวิรัตน์  อัมราช
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ขันติยู
2. เด็กหญิงนวิยา  มาตราช
3. เด็กหญิงศศิภา  โทวะดี
 
1. นางจินตนา  มีกำพี้้
2. นายกรัยฤทธิ์  สุทธิโคตร