สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงปาหนัน  ขวัญมา
 
1. นางสาวพิศมัย  สุวรรณการ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรุจิรา  นิ่มนาง
2. เด็กหญิงสุภลักษณ์  ชัยธรรม
 
1. นางชมัยพร  พุทธิวาณิชย์
2. นางวรวรรณ  วัชรเสถียร
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายธีรเดช   จิตเจริญ
2. เด็กชายพลากร  บัวอ่อน
 
1. นายสิทธิชัย  ลามคำ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวน้ำฝน  แสงโยธา
2. เด็กหญิงปักษ์นรา   มิ่งมิตรวัน
3. เด็กหญิงปัทมา  จันทะมุท
4. นางสาวพรชิตา   มิ่งแสง
5. นางสาวรุจิรา   นิ่มนาง
 
1. นางวรวรรณ   วัชรเสถียร
2. นางรัตนวัณณี  คำวงษ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธันยารัตน์   อินทรชาติ
 
1. นายพนมศักดิ์  เหมะธุลิน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติยา  เทียมราช
2. เด็กหญิงนลินนิภา  บุญมาลี
 
1. นางสาวกาญจนา  สุริยะวิทยะ
2. นางเทวี  กว้างเงิน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนาพร  แสนโชต
 
1. นายคึกฤทธิ์  เทียมราช
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.5 ทอง 4 1. นายธนาพร  แสนโชติ
 
1. นายคึกฤทธิ์  เทียมราช
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงกัลยา  แสงโยธา
2. เด็กชายชัยชนะ  กาญจนะสาร
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ซีโฮ
4. เด็กชายมณุเชษฐ์  แสงโยธา
5. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ภูแสนศรี
6. เด็กชายสายชล  พรมประเสริญ
 
1. นางพีรภาว์  วรรณพงษ์
2. นางณัฐฐิญา  วงค์พิพัฒโนภาส
3. นายอุดม  วรรณพงษ์
 
10 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤติพงศ์   ไมยกิจ
2. เด็กชายชยานันต์   บานสดชื่น
3. เด็กชายฐาปนีย์   นามบุญลา
 
1. นางสุดาพร   นนสุราช
2. นายอรรถพล   พูลศิลป์
 
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกษิเดช  การสุวรรณ
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สีดาดิษฐ์
3. เด็กชายติณณ์  วิชิตวรสาร
 
1. นางสุดาพร   นนสุราช
2. นายอรรถพล   พูลศิลป์
 
12 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคฑาวุฒิ   สุขวัน
2. เด็กชายจักรพันธ์   บุญชัยโย
3. เด็กชายชนกชนม์  แสงโยธา
 
1. นางสุดาพร   นนสุราช
2. นายอรรถพล   พูลศิลป์
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันตพงศ์  จันทะโวหาร
2. เด็กชายบุญฤทธิ์   ฤทธิเสน
3. เด็กชายวิธวัช  เกตุนันท์
 
1. นางสุดาพร   นนสุราช
2. นางพรรัตน์  วัฒนวงศ์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพนัดดา  แสงโยธา
2. เด็กชายสิทธิโชค  เชื้อชาญ
3. นางสาวอาทิตยา  ไชยศรี
 
1. นายสิทธิชัย  ลามคำ
2. นางรัตนวัณณี  คำวงษ์
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงรสวดี  สิงห์เทพ
 
1. นางสาววรรณิภา  มิกทา
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรัญญา   นิลไชย
 
1. นางชมัยพร   พุทธิวาณิชย์