สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ชารินทร์
2. เด็กหญิงกุลภรณ์   บูชาพันธ์
3. เด็กหญิงจิราภรณ์   พุ่มทอง
4. เด็กหญิงชนันท์ญา   ปักษี
5. เด็กหญิงฐิติมา    กิจวิขาม
6. เด็กหญิงธัญญาศิริ    ดีแสง
7. เด็กหญิงนรียา   คณิสาร
8. เด็กหญิงนิตฤดี   แก้วจันทร์
9. เด็กหญิงนิภาพร   ศรีโสดา
10. เด็กหญิงบวรรัตน์    แววศรี
11. เด็กหญิงปณิตา    มุ่งหมาย
12. เด็กหญิงปรินทร์ดา    รักษาบุญ
13. เด็กหญิงวชิราภรณ์   มุ่งหมาย
14. เด็กหญิงศรัณยา   ตุ้ยแพร่
15. เด็กหญิงอภัทชา    ภูวงศ์
 
1. นางสาวขวัญตา  อุทัยพิบูลย์
2. นายกรกช  เพชรสังข์
3. นางพิมพ์วลัญช์  จันฤาไชย
4. นางนภา  โตอุตตชนม์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงอริสรา  มุ่งหมาย
 
1. นางนภา  โตอุตตชนม์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 19 1. เด็กหญิงศุภานัน  วรรณศรี
 
1. นางนภา  โตอุตตชนม์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายก้องภพ  ชินทะวัน
2. เด็กชายจิรกิตต์  ศรีวรสาร
3. เด็กชายอนุวรรธน์  ชนะพล
 
1. นายวัชรา  บุญทวี
2. นายสัญญา  เกตุรักษ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงฐิติมา  กิจวิขาม
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  แววศรี
 
1. นายกรกช   เพชรสังข์
2. นางสาวขวัญตา  อุทัยพิบูลย์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    บุญสาร
2. เด็กหญิงชนกนันท์   เหล่าลาพระ
3. เด็กหญิงปาริชาติ    จันทร์เพ็ง
4. เด็กหญิงวทัญญา    สีธิสาร
5. เด็กหญิงอุปมาพร   แก้วโพนทอง
6. เด็กหญิงเจนจิรา    เชื้อแก้ว
 
1. นางพิมพ์วลัญช์  จันฤๅไชย
2. นางสาวขวัญตา  อุทัยพิบูลย์
3. นางรักใจ  อินทะชัย
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์คำ
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  ประการแก้ว
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ธรรมอินทร์
 
1. นางนภา  โตอุตตชนม์
2. นายพงศธร  ศรีภักดี
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายธีรสิทธิ์   วรรณศิริ
2. เด็กชายพัชรพล    รักจันทร์
3. เด็กหญิงอภัทรชา   จ๋อมพันธ์
 
1. นางนภา  โตอุตตชนม์
2. นายพงศธร  ศรีภักดี
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    เชื้อแก้ว
2. เด็กชายสิทธิพล   พรวิจิตร
3. เด็กหญิงสุภัตติกาญจน์    คณิสาร
 
1. นางกองแก้ว  ร่วมรักษ์
2. นางรักใจ  อินทะชัย
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 15 1. เด็กหญิงชนิภรณ์   สายวัน
2. เด็กหญิงพรพิมล   ธรรมอินทร์
3. เด็กหญิงวรัญญา    ร่วมรส
 
1. นางกองแก้ว  ร่วมรักษ์
2. นางรักใจ  อินทะชัย
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายยศพร   เกษโสภา
 
1. นางนภา  โตอุตตชนม์
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤติพงศ์   ไผ่โสภา
2. เด็กหญิงฐิติพร   ชนะพรม
3. เด็กชายรังสิมันต์   ฤทธิมาลย์
 
1. นางพิมพ์วลัญช์  จันฤาไชย
2. นางรักใจ  อินทะชัย